Нові надходження

Проект наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, що висвітлює історію і досягнення університету, популяризує краєзнавчу літературу, знайомить з духовними багатствами рідного краю

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ПРАЦЬ НАУКОВЦІВ ЧНТУ ДО ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ

ІІ квартал 2020 року

1Підвищення харчової цінності хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : монографія / Н. П. Буяльська, О. Л. Гуменюк, Н. М. Денисова, В. М. Челябієва. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 121 с. : іл.

У монографії проаналізовані напрацювання у сфері підвищення харчової цінності хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів.

Пропонуються шляхи та засоби вирішення питання підвищення харчової цінності хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів.

1 (1)Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства : кол. монографія : у 2 т. Т. 1. Теоретико-методологічні засади впровадження інтегрованої моделі конкурентоспроможності вищої освіти / Н. І. Холявко, А. М. Ревко, І. В. Лисенко та ін. ; за заг. ред. Н. І. Холявко. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 107 с. : іл.

Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства : кол. монографія : у 2 т. Т. 2. Науково-практичні засади підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти / за заг. ред. Н. І. Холявко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 191 с. : іл.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти. Автори дослідили економічні, фінансові, педагогічні й управлінські аспекти розробки та впровадження інтегрованої моделі конкурентоспроможності вищої освіти. У монографії обґрунтовано, що ефективна реалізація заходів з підвищення конкурентоспроможності освітньої системи потребує синхронізації діяльності усіх стейкхолдерів: університетів, учасників освітнього процесу, підприємців, органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій у сферах освіти і науки.

І квартал 2020 року

8Берднік, І. В. Кримінально-правова охорона водних ресурсів : теоретичні та прикладні засади : монографія / І. В. Берднік. – Київ : Дакор, 2019. – 532 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних та прикладних засад кримінально-правової охорони водних ресурсів, запропоновані зміни до законодавчих актів, які спрямовані на забезпечення цілісності кримінально-правової охорони водних ресурсів. Окрема увага приділяється водним ресурсам як об’єкту кримінально-правової охорони, кримінально-правовим аспектам механізму заподіяння шкоди водним ресурсам, досліджуються історичні та порівняльно-правові аспекти кримінальної відповідальності за посягання на водні ресурси, аналізуються склади даних злочинів. Крім цього, досліджуються питання кваліфікації злочинів, що посягають на водні ресурси, та їх розмежування між собою, а також з іншими правопорушеннями. Розглядаються заходи кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на водні ресурси, здійснюється аналіз судової практики застосування закону про кримінальну відповідальність у сфері забезпечення охорони водних ресурсів.

света_1Політична економія : навч. посіб. / Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко, О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 255 с. : іл.

У посібнику відповідно до структури курсу висвітлюються теоретичні та методичні аспекти політичної економії як цілісної системи з множини водночас самостійних та взаємопов’язаних змістових компонентів. Пропонований навчальний посібник за структурою і змістом відповідає сучасним вимогам до підготовки бакалаврів. Закріпленню теоретичних основ курсу сприяє наявність у посібнику тестів і практичних завдань. Для зручності наведено словник базової термінології.

светаШкарлет, С. М. Інвестиційна діяльність підприємства : навч. посіб. / С. М. Шкарлет, О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 151 с. : іл.

У пропонованому навчальному посібнику послідовно розкрито зміст семи взаємопов’язаних тем, котрі охоплюють ключові питання організації інвестиційної діяльності на рівні підприємства.Пропонований теоретичний матеріал спирається на активну методику. Наочний матеріал подано у вигляді схем, графіків, таблиць та інших видів унаочнення. По закінченню кожної теми наводиться перелік задач, ситуаційних завдань та тестів, що виступають як формою самопідготовки, так і аудиторного контролю знань студентів.

света_2Шестаковська, Т. Л. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України : монографія / Т. Л. Шестаковська. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 319 с.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми функціонування механізмів державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні.

Обґрунтована необхідність формування комплексного механізму державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Розроблено концепцію формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні та обґрунтовані стратегічні й тактичні пріоритети її впровадження.

_______________________________________

ІV квартал 2019 року

РевкоРевко А. М. Освітня домінанта у парадигмальному вимірі соціогуманітарного простору регіону : монографія / А. М. Ревко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2019. – 353 с. : іл.

Досліджено понятійний контур соціальної інфраструктури та запропоновано методологічні підходи до оцінювання впливу соціогуманітарного простору на її функціонування. Інтелектуалізація соціогуманітарного простору регіону обумовлює істотне зростання ролі науки, освіти, культури, а також інвестицій у всебічний розвиток людини. Проведено дослідження регіональної дивергенції компонентів соціальної інфраструктури в Україні та Республіці Польща. У монографії проаналізовано європейський досвід модернізації соціальної інфраструктури в умовах децентралізованого управління. Визначено організаційні засади публічно-приватного партнерства та залучення інститутів громадянського суспільства до розвитку соціальної інфраструктури в умовах децентралізації владних повноважень.

забаштанскийСтратегічні напрямки і пріоритети трансформаційного поступу України : кол. монографія / М. М. Забаштанський, І. І. Кичко, А. В. Роговий та ін. ; за заг. ред. М. М. Забаштанського. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 559 с. : іл., табл.

У монографії розглядаються спрямування та переваги теперішнього і майбутнього курсів на європейську інтеграцію та багатовекторну політику української держави і суспільства в цілому з позиції структурної перебудови та економічного зростання. Особлива увага приділена євроінтеграційним пріоритетам соціально-економічного розвитку України, формуванню та реалізації трудового потенціалу населення, маркетинговій діяльності в умовах змішаної інформаційно-мережевої економіки, формуванню та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку туризму, оптимізації сільськогосподарського комплексу країни і його складових, науковій та інтелектуальній діяльності, управлінню виробничими ресурсами на рівнях держави, регіону і об’єднаних територіальних громад. Надано та обґрунтовано комплексні пропозиції щодо вирішення зазначених різнопланових питань.

Презентация1Марущак, О. А. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / О. А. Марущак. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 267 с.
Навчальний посібник базується на діючому законодавстві про місцеве самоврядування в Україні, являється систематизацією базових нормативно-правових актів, з постатейним тлумаченням та посиланням. Дозволяє виявити внутрішню логіку та уніфікацію правових норм, які врегульовують питання місцевого самоврядування в Україні, діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та їх повноваження.

_____________________________________

ІІI квартал 2019 року

2

Кальченко, В. І. Історія спеціалізованого автомобільного транспорту. Будівельні, сільськогосподарські, кар’єрні самоскиди : навч. посіб. Вип. 2. Самоскиди / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. В. Пасов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 256 с. : іл.

У навчальному посібнику наведено історію розвитку спеціалізованого автомобільного транспорту і зокрема транспорту для перевезення сипучих вантажів – будівельних, кар’єрних та сільськогосподарських самоскидів.

Ринок фіна3 (2)нсових послуг : навч. посіб. / М. В. Дубина, О. М. Грубляк, А. В. Жаворонок та ін. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 353 с.

Розглянуто сутність ринку фінансових послуг, поняття і класифікація фінансового посередництва, інфраструктуру ринку фінансових послуг, інституційну структуру ринку фінансових послуг, сегментарну структуру ринку фінансових послуг, фінансові послуги на ринку грошей, фінансові послуги на валютному ринку, фінансові послуги на фондовому ринку, фінансові послуги з управління ризиком, державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг, оподаткування фінансово-кредитних установ.

КальченкоКальченко, О. М. Фінансовий аналіз : теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. М. Кальченко, О. В. Шишкіна. – Чернігів : Брагинець О. В., 2019. – 435 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної робочої програми. Він спрямований на формування у студентів практичних навичок із теорії та практики фінансового аналізу, оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення фінансового аналізу, набуття практичних навичок щодо експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

Особливістю цього навчального посібника є: структурованість і наочність подання матеріалів у вигляді чисельних схем і таблиць.

1Корма, О. М. Основи лісоексплуатації : навч. посіб. / О. М. Корма, І. М. Бондар. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 267 с. : іл.

У посібнику викладено основи організації та розрахунку, а також конструкції машин і обладнання, що застосовуються у лісовій промисловості для механізації і автоматизації лісосічних і лісоскладальних робіт. Наведено характеристики лісових вантажів і лісоматеріалів як об’єкт транспортування і обробки. Висвітлено основи розрахунку продуктивності лісозаготівельного обладнання. Розглянуто конструкції лісозвалювального, розкряжовувального, сучкорізного, підйомно-транспортного обладнання та устаткуваня для механічної обробки лісоматеріалів.

Корма, О. М. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О. М. Корма, Г. П. Андрєєва. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 112019. – 206 с. : іл.

В посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, що шкодять лісовим культурам. Видання вміщує кольорові ілюстрації, які дають можливість наочної уяви про морфологічні відмінності шкідників лісу.

Публіч13не управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві : кол. монографія / Н. В. Ткаленко, В. Ф. Савченко, С. М. Вдовенко та ін. ; за заг. ред. О. В. Михайловської. – Київ : Кондор, 2019. – 186 с. : іл., табл.

У колективній  монографії узагальнено певні актуальні аспекти транформаційних процесів публічного управління та менеджменту у сучасному інформаційному суспільстві. Аналізується ретроспектива інформаційного суспільства і процесів глобалізації. Виявлені аспекти змін професійної діяльності управлінців в умовах інформатизації та окреслені перспективи використання існуючого потенціалу єдиного інформаційного простору.

Холявко, Н. І. Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення 14інформаційної економіки : монографія / Н. І. Холявко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 381 с. : іл., табл.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади модернізації системи вищої освіти на основі дослідження впливу на її розвиток інформаційної економіки і тенденцій трансформації глобального науково-освітнього простору. Досліджено природу інформаційної економіки; визначено особливості її становлення в межах інформаційного суспільства; ідентифіковано роль системи вищої освіти у розвитку економіки інформаційного типу. Запропоновано методологічний підхід до пізнання процесів модернізації системи вищої освіти відповідно до вимог інформаційної економіки; обґрунтовано доцільність використання системно-синергетичної парадигми. Відповідно до розробленої методики оцінено вихідний рівень модернізації системи та здійснено моніторинг процесів її розбудови під тиском інформаційної економіки.

_____________________________________

ІІ квартал 2019 року

Осипенко, І. П. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів книга007 (1)злочинів) : навч. посіб. / І. П. Осипенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 283 с.

 У навчальному посібнику досліджуються особливості розслідування окремих видів злочинів, надаються науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності досудового розслідування злочинів, що можуть бути використані як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності суб’єктів кримінального провадження.

незалежністьНезалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія / А. О. Гаркуша, Л. І. Ільчук, С. М. Шкарлет та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 769 с. : іл., табл.

Монографію присвячено системному аналізу можливостей еволюційного розвитку національної соціально-економічної системи, забезпеченню стійкості і надійності функціонування та цілеспрямування її динаміки до перспективних кутів соціально-економічного, технологічного і суспільного відродження в ресурсних обмеженнях при постійному нарощенні суспільно-політичних і військово-економічних загроз українському державотворенню.

__________________________

І квартал 2019 року

Попело, О. В. Л%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bbi%d0%b7%d0%b0%d1%86i%d1%8f_%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bci%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83_%d1%80%d0%b5%d0%b3i%d0%beокалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / О. В. Попело. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 371 с. : іл., табл.
Досліджено теоретичні аспекти та запропоновано методологічні підходи до оцінювання рівня модернізації продуктивних сил регіонів. Маштабність і складність  глобалізаційних процесів зумовили прагнення України до становлення економіки знань як модернізаційного пріоритету розвитку продуктивних сил в умовах євроінтеграції. У монографії розглянуто пріоритети науково-технічного розвитку економіки та окреслено цільові наукові і науково-технічні програми як форми реалізації пріоритетних напрямів локалізації економічного простору. У межах дослідження модернізаційних аспектів просторової організації господарських систем у сучасних умовах запропоновано функціональну модель агропромислового кластера. Проаналізовано європейський досвід впливу органів виконавчої влади на процеси комплексного територіального розвитку.
Вдовенко, С. М. Публічне управління : навч. посіб. Ч. 2. %d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bbi%d1%87%d0%bd%d0%b5_%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bbi%d0%bd%d0%bd%d1%8fПублічний  менеджмент / С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко, О. В. Рогова. – Ніжин : Орхідея, 2018. – 221 с.
У навчальному посібнику розглядається понятійний апарат, концепції та напрями розвитку публічного менеджменту, акцентується увага на досвіді його впровадження та використання органами влади та недержавними організаціями України. Пріоритети надано вивченню публічних принципів, методів взаємодії державної влади, громадського суспільства, місцевого самоврядування та самоуправління.

%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4i%d0%bd%d0%b3Ільчук, В. П. Брендинг у підвищенні конкурентоспроможності виноробних підприємств в умовах євроінтеграції : монографія / В. П. Ільчук, В. Л. Пазюк. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 274 с. : іл., табл.

У монографії розглянуто еволюцію розвитку бренда, основи його формування, розкрита роль і значення брендових технологій в процесі просування продукції на ринок. Визначені функціональні можливості брендингу в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості.

Значна увага приділена характеристиці рівня розвитку виноградарства та виноробства в Україні, визначені динаміка та тенденції розвитку вітчизняного ринку виноробної продукції, окреслені перспективи розвитку виноградства та виноробства.

Особливе місце в монографії відведене дослідженню проблем інституційного забезпечення розвитку брендингу в умовах євроінтеграції, розробці організаційно-економічного механізму формування та просування нових брендів виноробної продукції, їх конкурентоспроможності та ефективності застосування.

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bbКорма, О. М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О. М. Корма, О. П. Чмель. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 295 с. : іл.

У посібнику викладено теми лабораторних занять з основних розділів дисципліни “Ентомологія (ентомологія+зоологія)” згідно затвердженої робочої програми. В посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку,  екологію та систематику комах, кліщів, нематод та гризунів, що шкодять сільськогосподарським культурам. У спеціальній частині викладені діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідників означених груп тварин, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності.

%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bbi%d0%bd%d0%bd%d1%8fСтарченко, Г. В. Управління проектами : теорія та практика (з використанням MS Excel та MS Project) : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 305 с. : іл., табл.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління проектами. Окремі підрозділи та глава навчального посібника присвячені практичним питанням застосування методів та інструментів управління проектами за допомогою Microsoft Excel 2016 та Microsoft Project 2016.

%d0%b7%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%8cДетермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : кол. монографія / В. П. Ільчук, О. В. Шишкіна, О. М. Парубець та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 431 с. : іл., табл.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади соціально-економічного розвитку суб’єктів реального і фінансового секторів економіки в умовах трансформаційних зрушень, розкрито проблеми функціонування та розвитку реального сектору економіки в період трансформаційних зрушень національного господарства, визначено особливості інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки в умовах її трансформації. Значна увага приділяється питанням розвитку фінансового ринку в період трансформаційних зрушень національної економіки та проблемі забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання у трансформаційній економіці.

 

___________________________________

 

ІV квартал 2018 року

iШкарлет, С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, Ю. В. Ружицький. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 201 с. : іл.

У монографії комплексно обґрунтовано та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення фінансових інструментів державної політики економічного розвитку України. Запропоновано розглядати фінансові інструменти як складову соціально-економічного розвитку, яка ґрунтується на використанні та реалізації сукупності економічних, правових та організаційних заходів, методів, форм, механізму фінансово-економічного регулювання відповідно до стратегічних пріоритетів розбудови держави з метою забезпечення збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. Досліджено зарубіжний досвід використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку в країнах ЄС.

Здійснено оцінку діючої практики формування та використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку України в контексті забезпечення конкурентоспроможності країни в сучасних умовах. Обґрунтовано основні напрями удосконалення ефективності використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку. Запропоновано комплексний інтегрований показник оцінки ефективності бюджетної політики. Визначені шляхи ефективності управління коштами місцевих бюджетів.

%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%beМіжнародний менеджмент : підруч. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 410 с. : іл.

Підручник розкриває особливості міжнародного менеджменту в умовах посилення глобалізаційних процесів на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. У кожній темі відображаються тенденції розвитку постіндустріальної світової економіки та специфіка менеджменту в міжнародних компаніях в цих умовах. У підручнику розкрито особливу роль корпоративної культури та соціальної відповідальності бізнесу міжнародних компаній в ефективності їх функціонування. Представлений ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, діаграм і таблиць, а також реальні приклади ситуацій у міжнародних компаніях сприяють більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу з програмної дисципліни «Міжнародний менеджмент».

Завацький, С. В.  Автоматизований аналіз на2пружено-деформованого стану конструкцій в програмному комплексі Structure CAD Office : навчально-методичний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт по курсам : “Будівельна механіка”, “Металеві конструкції”, “Залізобетонні конструкції” та “Конструкції з деревини” / С. В. Завацький, М. М. Корзаченко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 183 с. : іл.

У навчально-методичному посібнику розглядається застосування автоматизованого програмного комплексу Structure CAD Office для аналізу напружено-деформованого стану будівельних конструкцій. Представлено всі аспекти підготовки даних в режимі графічного діалогу, розрахунку, аналізу і документування результатів. Наведено приклади міцністного розрахунку стержневих систем, металевих та залізобетонних конструкцій, а також конструкцій виконаних з деревини, що можуть стати у пригоді для виконання розрахунково-графічних робіт з відповідних навчальних курсів.

3Сценарне моделювання впливу фінансових і фіскальних інструментів на динаміку модернізації електроенергетики України : монографія / Р. З. Подолець, О. В. Абакуменко, А. О. Вікнянська та ін. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 246 с.

В монографії представлено підхід до формулювання цільового енергетичного сценарію, що базується на оцінці синергетичного ефекту від запровадження заходів за пріоритетними напрямами: енергоефективність, відновлювальна енергетика, модернізація та інновації, трансформація ринку та інституцій. На основі опрацьовання результатів розрахунків та з урахуванням зарубіжного досвіду використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики ідентифіковано набір заходів суміжних напрямів державної політики, що дозволяє сформулювати комплексні сценарії функціональних політик, спрямованих на забезпечення взаємоузгодженості розвитку економіки та енергетики. В якості сценаріїв функціональної політики розвитку енергетичного сектору досліджено два напрями, перший з яких пов’язаний із заходами економічно обгрунтованого ціноутворення на ринках викопних видів палива, другий – включає заходи фіскальної політики.

Фінансові інструменти модернізації електроенергетики України :4 монографія / О. В. Абакуменко, А. О. Вікнянська, К. В. Гнедіна та ін. ; за заг. ред. О. В. Абакуменко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 266 с. : іл.

Монографія зосереджена на різнобічному дослідженні та обгрунтуванні фінансових інструментів модернізації електроенергетики України. Зокрема ідентифіковано імперативи розвитку електроенергетичного сектору з урахуванням сировинних обмежень, потреб забезпечення енергетичної безпеки країни та інтеграції до загальноєвропейської енергетичної системи. Систематизовано теоретичні основи та оцінено досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Європи, Америки та Азії. Запропоновано фінансові інструменти, очікувано ефективні для вітчизняної електроенергетики, та оцінено їх потенціал. В загальному вигляді охарактеризовано методику оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації на енергетичну та фіскальну безпеку України.

_____________________________

І І І квартал 2018 року

Current trends of public management : collective monograph / edited by 3Shkarlet S. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – 193 p.

У книзі розглядаються теоретико-методологічні засади та практичні процеси реалізації державного управління в контексті сучасної парадигми соціального розвитку. Основна увага приділяється дослідженню теоретичних основ державного управління, генезису категоріального апарату, зокрема розвитку державної адміністрації на сьогоднішній день. Можливість використання досвіду провідних країн у застосуванні сучасних підходів до державного управління, впровадження електронного врядування та застосування інформаційних технологій, економічної безпеки та реалізації принципів електронної демократії.

2Косач, І. А. Інтеграційні процеси та державно-приватне партнерство в АПК України : теорія, методологія, практика : монографія / І. А. Косач. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 349 с.

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та практичні основи реалізації інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі, побудованих на використанні відносин державно-приватного партнерства. Значна увага приділена дослідженню теоретичних та методологічних аспектів управління процесами підприємницької інтеграції в АПК на засадах державно-приватного партнерства. Розроблено мотиваційний механізм залучення підприємств АПК до партнерської взаємодії, запропоновано впровадження системи моніторингу синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства в АПК. Узагальнено зарубіжний досвід формування ДПП в контексті інтеграційних процесів агропромислового виробництва та виокремлено його основні переваги. Проаналізовано сучасний стан економіки АПК як передумови формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур. Запропоновано розробку Стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК.

Кальченко, О. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / О. М. Кальченко, О. В. 1Шишкіна. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 522 с.

Навчальний посібник спрямовано на формування у студентів практичних навичок з теорії та практики фінансового аналізу, оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення фінансового аналізу, набуття практичних навичок щодо експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0Корма, О. М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології : навч. посіб. / О. М. Корма. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 501 с. : іл.

У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію та систематику комах, кліщів, нематод та гризунів, що шкодять сільськогосподарським культурам. У спеціальній частині викладені діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідників означених груп тварин, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності. Вказані методи боротьби зі шкідниками сільгоспкультур.

%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beЮщенко, Н. Л. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посіб.  / Н. Л. Ющенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 469 с.

У навчальному посібнику розглядаються моделі і методи прийняття обгрунтованих рішень щодо економічних процесів. Навчальний посібник розрахований насамперед на здобувачів вищої освіти у галузях знань 05 “Економіка”, 07 “Управління та адміністрування” і має на меті ознайомити студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та осіб, які за родом своєї діяльності вирішують завдання бізнесу стосовно планування комерційної діяльності і виробництва та в процесі державного регулювання економічного розвитку, з можливостями, що відкриваються у разі конкретного й цілеспрямованого використання економіко-математичного інструментарію розроблення та підтримки управлінських рішень для зростання ефективності в усіх сферах суспільного життя у зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій з метою підвищення їх конкурентних переваг.

1Shkarlet, S. Information Systems and Technology in Organizations / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Ditkovska. – Chernihiv : CNUT, 2018. – 266 p.

Ця книга у доступній формі розкриває теоретичні концепції та положення інформаційних систем та технологій в організаціях, надає практичні аспекти їх використання в умовах посилення глобалізації та інтеграції. Читачеві надаються найпоширеніші та перевірені інструменти сучасного етапу розвитку інформаційних систем та технологій в організаціях. Фундаментальна відмінність цього видання від інших – висвітлення інформаційних систем та технологій в організаціях через призму конкурентоспроможності національної економіки в умовах інтеграції України у європейський економічний простір.

Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів з менеджменту та державного управління у вищих навчальних закладах, аспірантів та практиків вітчизняного бізнесу, які спеціалізуються в управлінні якістю.

2Керноз, Н. Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб : навч. посіб. / Н. Є. Керноз. – Вид. 3-тє, допов., перероб. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 133 с.

Навчальний посібник є спробою популяризувати зміст трьох фундаментальних процесуальних законів України: Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо міжгалузевого правового інституту “Перегляд судових рішень”, а також нової процедури звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Розрахований на широке коло читачів, які цікавляться порядком здійснення судочинства в господарських, цивільних, адміністративних справах під час перегляду судових рішень в Україні та ЄСПЛ.

_________________________________________

І І квартал 2018 року

3Полковниченко, С. О. Мікроекономіка в інформаційних схемах : навч. посіб. / С. О. Полковниченко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 279 с. 

У посібнику за допомогою схем, графіків формул лаконічно висвітлено основні мікроекономічні проблеми попиту і пропозиції, умови ринкової рівноваги, наслідки впливу держави на ринкову рівновагу; загальні принципи раціональної поведінки економічних суб’єктів (споживача і виробника) у різних ринкових структурах; концептуальні основи ринку ресурсів; закономірності встановлення загальної економічної рівноваги.

2Shkarlet, S. Investment management = Інвестиційний менеджмент / S. Shkarlet, L. Remnova, K. Shtyrkhun. – Chernihiv : CNUT, 2017. – 200 p.

В навчальному посібнику комплексно висвітлено змістовні особливості інвестицій як об’єкту інвестиційного менеджменту; проаналізовано чинники формування інвестиційного середовища, що суттєво впливають на прийняття інвестиційних рішень; розглянуто основні методи інвестиційного аналізу, особливості інвестиційних розрахунків при оцінюванні та управлінні реальними та фінансовими інвестиціями, а також інвестиційними ризиками.

Бутко,1 М. П. Становлення вітчизняного ринку флористичної продукції в умовах євроінтеграції : монографія / М. П. Бутко, І. В. Соломаха. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 293 с. : іл.

У монографії визначено поняття, структуру, функції та методологічні принципи функціонування та розвитку флористичного ринку, як цілісної соціально-економічної системи в умовах посилення інтеграційних процесів. Узагальнено методи оцінки ємності ринків та запропоновано авторські методичні підходи до визначення потреб регіону у продукції квітникарства. Обґрунтовано систему маркетингової діяльності виробників квітково-декоративної продукції з метою формування ринкового попиту і підвищенню ефективності їх діяльності.

____________________________

І квартал 2018 року

%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d1%86%d0%b5%d0%b2Зайцев, В. О. Професійна підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини : теорія та практика : монографія / В. О. Зайцев. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 177 с.

Монографія присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, здатних до компетентного формування культури здоров’я учнів у межах навчальної і позакласної роботи.

У монографії наведено науково-теоретичне обґрунтування та практичне вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи шляхом розроблення та впровадження педагогічних умов.

Уточнено зміст, особливості та педагогічний потенціал позакласної роботи з формування основ здоров’я школярів у сучасному загальноосвітньому закладі. Визначено критерії та показники професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи.

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b9-1Горобей, М. П. Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник / М. П. Горобей, О. В. Осадчий. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 209 с.

У навчальному посібнику розкривається сутність поняття здоров’я з позиції системного підходу.

Детально осітлені проблеми здоров’я сучасної людини, вплив на стан здоров’я рухової активності, харчування, режиму дня, загартовування, шкідливих звичок і залежностей, екологічних чинників, генетичних факторів, а також проведений аналіз теоретичних і методологічних основ у підготовці фахівців з оздоровлення.

%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-1Апанасенко, К. І. Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності : навчальний посібник / К. І. Апанасенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 275 с.

У навчальному посібнику розкрито порядок створення та припинення суб’єктів господарювання, ліцензування й державної підтримки їхньої діяльності, проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю господарюючих суб’єктів, основні положення технічного регулювання у сфері господарювання.

Висвітлено правове регулювання дозвільних відносин у сфері господарювання та організаційно-господарських відносин у галузі реклами

Бобровник, М. Д. Прогнозування продуктивності відкладів через %d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%baпетрографічний експрес-аналіз характеру флюїдів, які насичують породи : монографія / М. Д. Бобровник, В. А. Іванишин. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 85 с

У монографії містяться рекомендації щодо прогнозування продуктивності відкладів через петрографічний експрес-аналіз характеру флюїдів, які насичують породи. До появи цих рекомендацій вибір об’єктів для випробування у свердловинах відбувався переважно на підставі висновків про продуктивність відкладів за результатами геофізичних досліджень свердловин. При цьому часто відносні горизонти оцінювалися як продуктивні, пропускалися продуктивні карбонатні горизонти, частина пластів оцінювалася як нез’ясованою нафтогазонасиченістю, а незначна частина об’єктів характеризувалася як продуктивні і рекомендувалася до випробування.

В монографії описані дослідження зразків порід з розрізів Дніпровсько-Донецької надглибної свердловини, Перевізької 1, Харковецької 409, Бакумівської 424, Комишнянської 488, Зорківської 370, Червонозаводської 2, Пісківської 371.

%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8fШкарлет, С. М. Інноваційна політика та фінансове забезпечення : навчальний посібник / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 477 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність державної інноваційної політики, її принципи та пріоритети, інституційне забезпечення та механізми реалізації.

Розглянуто вплив інноваційної політики на результативність інноваційних процесів. Визначено особливості інноваційної політики на регіональному рівні та на рівні підприємств. Розглянуті проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки та шляхи їх вирішення.

Визначена роль інтеграційних утворень у системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Розглянуто ризики інноваційної діяльності та ефективність інноваційної політики на різних соціально-економічних рівнях її реалізації. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Видання буде корисним також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам-практикам.

1

Болотов, Г. П. Зварювання та паяння в плазмі тліючого розряду : монографія / Г. П. Болотов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2016. – 143 с. : іл.

Узагальнено результати досліджень та досвід застосування тліючого розряду при дифузійному зварюванні та паянні металів та сплавів. Розглянуті енергетичні характеристики тліючого розряду як джерела нагріву. Особливу увагу приділено питанням забезпечення стабільності існування тліючого розряду підвищеного тиску в умовах взаємодії газорозрядної плазми з металевими поверхнями, що знаходяться у різно фізичному стані.

Наведені приклади зварювання конструкцій в тліючому розряді з однорідних і різнорідних металів, математичні моделі та нанограми для визначення режимів зварювання. Вказані конструктивні особливості, характеристики та схеми устаткування для зварювання та паяння у тліючому розряді.

2

Болотов, Г. П. Джерела живлення для дугового та плазмового зварювання і різання : навч. посіб. / Г. П. Болотов, М. Г. Болотов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 178 с. : іл.

У посібнику узагальнено вимоги до джерел живлення, обумовлені властивостями зварювальних дуг та технологічних процесів.

Розглянуті електричні схеми, конструкція та способи регулювання режиму джерел живлення для дугового та плазмового зварювання і різання. Розглянуті джерела живлення загальнопромислового та спеціалізованого призначення, що застосовуються даним часом промисловістю.

Менеджмент інвестиційної діяльності %d0%b1%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%beпідручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 479 с.

Підручник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інвестиційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інвестиційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інвестиційні процеси на рівні підприємства і реалізацію інвестиційного потенціалу регіону і країни загалом.

Проектом плану передбачено викладання дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» і в подальшому. Також підручник буде корисний для забезпечення таких навчальних дисциплін, як «Ринок інноваційної продукції», «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві», а також «Державне регулювання інноваційно- інвестиційними процесами».

1

Економіко-екологічні аспекти сталого розвитку : монографія / В. М. Базилевич, Н. П. Буяльська, І. О. Хоменко та ін. ; за заг. ред. Ж. В. Дерій. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 148 с. : іл.

У колективній монографії аналізуються проблеми сталого розвитку. Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти еколого-економічних компонентів сталого розвитку. Розкрито актуальні питання альтернативної енергетики, безпечного розвитку економіки та її окремих секторів, методологічних аспектів екологізації економіки, еколого-економічних проблем землекористування та охорони земельних ресурсів та ін.

Колективна монографія виконана в межах наукової теми дослідження «Розвиток економіки в умовах глобалізаційних викликів: національний та регіональний виміри» (державний реєстраційний номер 0116U003596) і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, причетних до розробки та впровадження заходів політики сталого розвитку, студентів та викладачів та усіх тих, хто цікавиться економіко-екологічними питаннями розвитку національної економіки.

Сташків, Б. І. Право соціального забезпечення. Особлива частина : %d1%81%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%b2навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : Десна, 2018. – 1092 с.

На підставі досягнень сучасної української правової науки і діючих нормативних актів у соціальній сфері в навчальному посібнику розкривається зміст Особливої частини права соціального забезпечення, зокрема, таких її підгалузей права, як пенсійне право, право соціальної допомоги та право соціального обслуговування. Значну увагу приділено правовому регулюванню надання соціальних допомог і послуг застрахованим особам за такими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; на випадок безробіття.

Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників юридичних вузів, юристів, практичних працівників кадрових служб і органів соціального забезпечення, читачів, які цікавляться правовими питаннями соціального забезпечення громадян.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%bcShkarlet, S. Quality management (Менеджмент якості) : educational manual / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Ditkovska. – Chernihiv : CNUT, 2018. – 215 p. – англ. мовою.

Ця книга у доступній формі висвітлює теоретичні концепції та положення управління якістю, надає практичні аспекти його використання в умовах посилення глобалізації та інтеграції. Читачеві надаються найпоширеніші та перевірені інструменти сучасного етапу розвитку системи управління якістю. Основна відмінність цього видання від інших – це питання якості освітлення через призму конкурентоспроможності національної економіки в умовах інтеграції України в європейський економічний простір.

Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів з менеджменту та державного управління у вищих навчальних закладах, аспірантів та практиків вітчизняного бізнесу, які спеціалізуються на управлінні якістю.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Технологія й обладнання прогресивних методів обробки матеріалів : навчальний посібник / П. Л. Ігнатенко, А. М. Єрошенко, С. В. Бойко, О. А. Ігнатенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 153 с. : іл.

У навчальному посібнику надана класифікація прогресивних методів обробки матеріалів та їх основні технологічні характеристики, наведені характеристики методів обробки таких, наприклад, як гідроабразивна, що починає впроваджуватися у виробництво. Велику увагу приділено комбінованим методам обробки, які є основою робочих процесів високих технологій. У посібнику наведено результати досліджень у сфері вимірювання шорсткості при механічній обробці матеріалів.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», при вивченні дисципліни «Технологічні методи формування поверхневого шару деталей машин», виконання розрахунково-графічної роботи. Крім того, він може бути використаний технологами і конструкторами на діючих машинобудівних підприємствах при розробці і впровадженні у виробництво нових методів обробки конструкційних матеріалів.

%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8cЛень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посібник / В. С. Лень, О. О. Сидоренко. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2018. – 459 с.

Посібник розраховано для підготовки студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухгалтерського обліку та фінансовий облік. У посібнику висвітлюються основні особливості організації обліку, звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій страховиків. У третьому виданні актуалізовано нормативну базу та приведено до неї і доповнено текст посібника.

Особливістю посібника є те, що в ньому, крім теоретичного матеріалу, містяться завдання для самопідготовки, практичні завдання та тести з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях.

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8fСтратегія та механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / В. П. Ільчук, М. В. Дубина, О. В. Шишкіна та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 349 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки на макро-, мезо- і мікрорівні, розкрито методичні підходи до аналізу, оцінки і моделювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів економіки, визначено методи і механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки. Значна увага приділяється питанням мінімізації ризиків і загроз у контексті забезпечення безпеки та реаліям і перспективам стратегічних пріоритетів забезпечення фінансово-економічної безпеки.

Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Науково-практичні засади формування фінансово-економічної безпеки різних економічних систем» (державний реєстраційний номер ДР № 0115U0011451 термін березень 2015 р. – лютий 2018 р.).

%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beПилипенко, О. И. Цепные передачи и приводы : монография / О. И. Пилипенко. – Чернигов : Десна, 2017. – 650 с.
У монографії реалізована нова концепція автоматизованого синтезу ланцюгових передач і приводів з практично будь-якою кількістю мас (зірочок) – від створення теоретичних основ нових методів розрахунку, конструювання та моделювання з урахуванням динамічних процесів, що реально відбуваються при їх експлуатації, використання нових прогресивних матеріалів, технологій та обладнання для їх здійснення – до серійного освоєння промисловістю ланцюгових приводів, оснащених новими комплектуючими деталями.
Зацікавлені бібліотеки можуть звернутися за адресою lib.komplekt@gmail.com та отримати безкоштовний примірник.

________________________________________

ІV квартал 2017 року

 

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82Євроінтеграційний вектор України: спрямування соціально-економічного розвитку : монографія / С. М. Шкарлет, В. Ф. Савченко, А. І. Мельник та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Савченка, Т. Л. Шестаковської. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 349 с. : іл.

У монографії досліджуються проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі у контексті євроінтеграційних процесів, які є визначальними у державі. Особлива увага приділена інвестуванню інноваційного розвитку, впливу глобалізаційних процесів на економіку держави, використанню міжнародного досвіду регіоналізму, розвитку галузей, корпорацій та підприємництва, стану і перспективам соціальної сфери. Надаються і обґрунтовуються пропозиції щодо комплексного подолання проблем.

Регулювання соціально-трудових відносин: сучасний стан та перспективи%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b4%d0%b0 розвитку : колективна монографія / М. В. Газуда, Л. М. Газуда, С. С. Кислинський та ін. ; під заг. ред. І. І. Кичко. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 257 с. : іл.

У колективній монографії проаналізовано проблеми регулювання соціально-трудових відносин. Розглянуто заходи щодо формування системи відносин у сфері праці, людського капіталу. Розкрито актуальні питання мотивації праці, управління персоналом, формування його структури, покращення соціально-психологічного клімату.

%d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%beПланування розвитку виробництва: теорія та практика : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Кичко, Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко та ін. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 380 с.

У навчальному посібнику наводяться основні принципи планування розвитку сучасного виробництва, що використовуються при управлінні інноваційно-інвестиційними проектами та програмами. Наведено основні принципи стратегічного, тактичного і оперативного планування, а також питання управління та мотивації персоналу щодо реалізації проектів в організації. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком дослідження.

Ніколаєнко, Ю. В. Фінансова безпека банківського сектору України : теорія,%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be методологія, практика : монографія / Ю. В. Ніколаєнко. – Київ : Кондор, 2016. – 254 с. : іл.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банківського сектору. Банківський сектор розглядається як впорядкована система елементів (кредитних організацій, центрального банку), пов’язаних спільними цілями функціонування, які підтримують стійкі зв’язки між собою і екзогенним середовищем і забезпечують сталий розвиток національної економіки. Основна увага приділена структурно-функціональній концепції забезпечення фінансової безпеки банківського сектору України, як сукупність трьох основних блоків: формування, безпосередньої реалізації і розвитку стратегії, з ідентифікацією цілей, завдань, сутності і послідовності дій моделювання розвитку з урахуванням потреб та вимог екзогенного середовища до забезпечення стабільності банківського сектору.

%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%beМенеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 494 с. : іл.

Навчальний посібник розкриває особливості менеджменту інноваційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інноваційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інноваційні процеси на рівні підприємства і реалізацію інноваційного потенціалу регіону і країни загалом. Представлений ілюстрований матеріал у вигляді рисунків, діаграм і таблиць сприяє більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу з програмних дисциплін «Основи інформаційного менеджменту», «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві», а також «Державне регулювання інноваційної діяльності».

%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, В. Г. Маргасова, Т. І. Зосименко ; під заг. наук. кер. С. М. Шкарлета. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 205 с. : іл.

У посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економічної безпеки підприємства як цілісної системи з множини водночас самостійних та взаємопов’язаних функціональних компонент. Пропонований навчальний посібник за структурою і змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за напрямом 051 «Економіка» з дисципліни «Економічна безпека підприємства». Закріпленню теоретичних основ курсу сприяє наявність у навчальному посібнику тестів, ситуаційних завдань, питань для обговорення та переліку тем наукових робіт. Для зручності наведено словник базової термінології.

%d0%bb%d0%b0%d1%88%d1%83%d0%baЛашук, Н. М. Медіакомпетентність. Технології та стратегії : навч. посіб. для студ. спец. 075 – Маркетинг / Н. М. Лашук. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 117 с. : іл.

Навчальний посібник складається з передмови, Концепції з впровадження медіаосвіти в Україні, навчальної програми спецкурсу, теоретичного та практичного розділів, завдань для самостійної роботи з розвитку вмінь критичного й креативного мислення, бібліографічного списку та додатків. Запропонований матеріал присвячено проблемі визначення понять “медіа”, “медіаосвіта”, “медіакомпетентність”, “критичне мислення”, аналізу структури медіакомпетентності та її компонентів. Розроблені автором практичні завдання спрямовані на розвиток медіакомпетентності майбутніх фахівців з маркетингу.

Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в %d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9Україні : колективна монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, А. В. Роговий та ін. – Чернігів : Брагинець О.В., 2017. – 291 с.: іл.

Монографія включає набір наукових позицій провідних учених університету щодо трансформацій національної економічної системи в умовах становлення інформаційної економіки. Це проблеми теорії інформаційної економіки, модифікацій соціальних та фінансових відносин суб’єктів господарювання та відносин інституціоналізації державно-приватного партнерства тощо.

%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b0Шишкіна, О. В. Гроші та кредит : практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Брагинець О.В., 2017. – 273 с.

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів практичних навичок з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей їх функціонування та розвитку. Посібник складається з тринадцяти тем, кожна з яких містить контрольні питання, теми для індивідуальної роботи, тестові завдання, задачі, проблемні ситуації та дискусійні питання й інші вправи, пов’язані з реальними економічними процесами в державі та з найбільш важливими подіями у розвитку фінансового ринку України, опрацювання яких дозволить поглибити рівень знань з дисципліни.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%beКриміналістика (Теоретичні основи криміналістики. Криміналістична техніка) : навч. посіб. / М. Б. Головко, Л. А. Остапенко, І. П. Осипенко, М. П. Черненок. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 195 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення науки криміналістики, надані практичні рекомендації щодо використання криміналістичної техніки з урахуванням практики застосування положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%baКриміналістика (Криміналістична тактика) : навч. посіб. / І. В. Берднік, М. Б. Головко, Л. А. Остапенко та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 207 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення та надані практичні рекомендації щодо використання криміналістичної тактики з урахуванням практики застосування норм Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

Мініна, О. В. Економіка та організація праці : навч. посіб. для студ. %d0%be%d1%80%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96вищих навч. закладів / О. В. Мініна, Ж. В. Дерій, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 199 с.

Предметним полем пропонованого навчального посібника є теорія і практика економіки та організації праці на сучасному підприємстві. За структурою і змістом посібник відповідає освітньо-професійній підготовці бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» з дисципліни «економіка та організація праці». Метою вивчення викладеного в пропонованому виданні матеріалу є: формування розуміння сутності та ролі економіки, організації і нормування праці персоналу та ефективного управління використанням праці на підприємствах на системній основі; набуття теоретичних знань у досліджуваній сфері та професійних компетенцій, необхідних для ефективного управління процесами, пов’язаними з використанням праці на підприємстві.

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d1%83Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / В. П. Ільчук, М. В. Дубина, Я. В. Жарій та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 198 с. : іл.

У монографії досліджено теоретико-прикладні засади розвитку фінансових посередників в умовах невизначеності навколишнього середовища. Визначено теоретичні засади функціонування і розвитку фінансових посередників, розкрито особливості діяльності банківських установ в умовах стохастичності зовнішнього середовища, простежено сучасні та глобальні тренди функціонування страхових компаній та недержавних пенсійних фондів, охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційних посередників. Значна увага приділяється питанням активізації розвитку кредитних установ на ринку фінансових послуг України. Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах господарювання» і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, причетних до розробки та впровадження стратегії розвитку базових галузей національної економіки, студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку національної економіки.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-1Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення  управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : колективна монографія / за ред. В. Г. Маргасової. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 619 с.

Колективна монографія містить результати моніторингу ефективності процесів інтеграції України до ЄС та дієвості секторальних реформ, системного дослідження фундаментальних теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного забезпечення управління, європейського досвіду розвитку статистичного бізнес-процесу з метою забезпечення належного рівня якості даних та ефективного статистичного виробництва, удосконалення статистики державних фінансів, грошово-кредитної та фінансової статистики, аналітичного, експертного, правового й інформаційного забезпечення місцевого та регіонального самоврядування в процесі децентралізації, забезпечення управління економічним потенціалом й економічною активністю і життєвим рівнем населення. Вагомим результатом проведених досліджень є розроблені напрями раціонального й ефективного використання наявних можливостей розвитку України та її регіонів в сучасних умовах.

_____________________________

ІІІ квартал 2017 року

 %d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8fЕкономічна теорія та економіка енергетики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 267 с. : іл.

У навчальному посібнику послідовно розкрито зміст чотирнадцяти взаємопов’язаних тем, котрі охоплюють три змістовні модулі: загальні основи економічної теорії; ресурсне забезпечення енергетичного підприємства; витрати та результативність енергетичного виробництва, що забезпечують фундаментальну підготовку студентів напряму «6.050701 – Електротехніка та електротехнології».

Пропонований теоретичний матеріал спирається на активну методику. Наочний матеріал подано у вигляді схем, графіків, таблиць та інших видів унаочнення. По закінченню кожної теми наводиться перелік задач, ситуаційних завдань та тестів, що виступають як формою самопідготовки, так і аудиторного контролю знань студентів. Використовуючи даний посібник при підготовці до екзамену, студенти зможуть систематизувати та конкретизувати знання, здобуті у ході вивчення даної дисципліни.

%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beМетоди аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем : монографія / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. ; за заг. ред. С. М. Шкарлета. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 204 с. : іл.

У монографії розглянуті питання визначення нештатної поведінки методами статистичного аналізу; методи систем штучного інтелекту, що використовуються у разі виявлення атак; оцінка ризиків; моделі і методи активної протидії комп’ютерним атакам; завдання оцінювання ступеня захищеності комп’ютерних мереж з використанням методів імітаційного моделювання. Монографія призначена для студентів галузі 12 «Інформаційні технології». Також може бути корисною для аспірантів, науковців та практичних працівників.

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів пі%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8fдприємництва реального сектору економіки : колект. монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 271 с.

У монографії досліджено теоретичні засади фінансового забезпечення функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва, методи і механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Значна увага приділяється територіальним і галузевим аспектам, фінансовим особливостям та складовим сталого розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки, а також проблемам мінімізації ризиків фінансового забезпечення підприємств у кризових умовах господарювання. Сформульовано концептуальні засади й визначено реалії та перспективи стратегії і тактики розвитку підприємств реального сектору економіки.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8fШкарлет, С. М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С. М. Шкарлет, М. П. Бутко, О. І. Волот. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 287 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасного стану, проблем і перспектив розвитку інформаційних систем і технологій в реальному секторі економіки України. Розглянуто роль і місце інформаційних систем в умовах інформаційного суспільства, який висуває такі вимоги до управління діяльністю підприємств, виробничих систем, як орієнтація на знання, інноваційний характер виробництва, віртуалізація виробництва, динамізм, глобалізація тощо. Досліджено особливості інформаційного забезпечення системи управління та розроблені практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємств реального сектору економіки в регіональному розрізі. Проведена діагностика дозволила розробити концептуальні засади та методичне підґрунтя щодо формування і використання функціональної моделі інформаційного забезпечення процесу управління підприємствами реального сектору економіки на основі максимального використання можливостей сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

_________________________

ІІ квартал 2017 року

%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0Іванова, Н. В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Н. В. Іванова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки. Цілями модернізації системи інфраструктурного забезпечення регіону встановлено відповідність інтересам національної безпеки країни, потребам економічних механізмів на сучасному етапі їх становлення, особливостям геополітики, а також завданням і пріоритетам соціально-економічного розвитку. Сформовано модель ідентифікації точок інфраструктурного зростання на основі унікальних характеристик регіону та акцентовано на важливості розвитку транспортно-логістичної та інформаційно-комунікаційної компоненти інфраструктури в умовах прояву глобалізаційних тенденцій. Практична реалізація методологічних засад модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки є необхідною умовою імплементації європейського вектора розвитку держави.

%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%baІнноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 395 с.

У монографії досліджено теоретико-прикладні засади інноваційно-інвестиційного розвитку на макро- і мікроекономічному рівнях; викладено методологічні основи фінансово-економічного аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності.Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства» і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, причетних до розробки та впровадження стратегії розвитку базових галузей національної економіки, студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку національної економіки.

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beІсторія спеціалізованого автомобільного транспорту. Автобуси, тролейбуси, трамваї, таксі : навч. посіб. Вип. 1. Транспорт для перевезення пасажирів / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 191 с. : іл.

У навчальному посібнику наведено історію розвитку спеціалізованого автомобільного транспорту і зокрема транспорту для перевезення пасажирів – автобуси, трамваї, тролейбуси та таксі.

Лавров, Р. В. Розвиток банківських інноваційно-фінансових %d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2технологій в аграрній сфері : монографія / Р. В. Лавров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2016. – 349 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку банківських інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері України за кризових дисбалансів економічного простору. З’ясовано особливості та завдання інноваційно-фінансових технологій банків, їх класифікація і принципи застосування. Визначено передумови та чинники виникнення інноваційно-фінансових технологій банків, механізм їх впровадження, окреслено специфіку і тенденції обслуговування банками суб’єктів аграрної сфери, виявлено небезпеки, загрози й ризики освоєння банківських інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері, обґрунтовано напрями розвитку інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері, розглянуто перспективи поступу інноваційних лізингових та іпотечних технологій, інноваційних платіжних інструментів. Визначено можливості розвитку інноваційно-фінансових технологій банків в аграрній сфері, запропоновано стратегії їх нарощення й вектори формування клієнтоорієнтованих інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері.

image_178772_1Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / І. М. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій  [та ін.] ; за ред. С. М. Шкарлета. – К. : ЦУЛ, 2016. – 527 c.

Навчальний посібник розкриває особливості функціонування світової економіки, міжнародних економічних відносин та управління в транснаціональних та міжнародних компаніях в умовах посилення глобалізаційних процесів постіндустріальної доби на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. Відображається місце і роль України в системі міжнародних економічних відносин та тенденції розвитку світової економіки.

%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. посіб. / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 253 с.

У посібнику розглянуто питання структури розподілених інформаційних систем (РІС); основних понять кібербезпеки; інструментальних засобів організації та проведення атак; архітектури системи виявлення вторгнень; ознак, умов, методів виявлення атак, визначення джерел небезпечних вторгнень.

Посібник призначений для вивчення студентами дисципліни «Моделювання, аналіз та інструментальні засоби безпеки комп’ютерних мереж». Також може бути корисним для аспірантів, науковців, фахівців і користувачів комп’ютерних технологій.

%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bbМошель, М. В. Основи метрології : навч. посіб. / М. В. Мошель. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 222 с. : іл.

Посібник розроблений відповідно до змісту метрології як сфери людської діяльності та навчальної дисципліни: теоретична метрологія, метрологія прикладна, метрологія законодавча. Закінчується посібник викладом основних положень стандартизації та національних метрологічних стандартів. Його особливістю є широке використання діючих міжнародних, міждержавних та національних стандартів з метрології.

Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для яких «Метрологія» є нормативною дисципліною або дисципліною за вибором.

%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beРозвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України : монографія / О. В. Абакуменко, Д. В. Бондаренко, М. В. Дубина, П. О. Лук’яшко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 195 с.

У монографії розглянуті основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Фінансовий ринок є важливою складовою розвитку національної економіки, оскільки саме у його межах формуються обсяги інвестиційних та кредитних ресурсів для подальшого функціонування економічних суб’єктів. Однак, як показує досвід функціонування досліджуваного ринку в нашій державі, його ефективний та стабільний розвиток можливо забезпечити лише завдяки активізації внутрішніх фінансових ресурсів і розробки стратегічних заходів їх залучення до національного господарства, що сприяє також формуванню передумов зміцнення національної фінансової безпеки. Отже, це й обумовило необхідність дослідження та обґрунтування дієвих заходів розвитку національного фінансового ринку з метою формування заходів для підвищення фінансової безпеки держави, розробки інституціональних напрямків реформування досліджуваного ринку для збільшення реальних обсягів інвестиційних та кредитних ресурсів.

%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beФедориненко, Д. Ю. Шпиндельні гідростатичні підшипники : монографія / Д. Ю. Федориненко, С. П. Сапон. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 403 с. : іл.

Монографія присвячена дослідженню точності верстатів з шпиндельними вузлами на гідростатичних підшипниках. Висвітлено теоретичні основи, результати чисельного моделювання та експериментального визначення точності шпиндельних вузлів з гідростатичними підшипниками за показниками траєкторії переміщення шпинделя та показником точності форми зразків-виробів. Докладно розглянуто питання аналізу робочих процесів у радіальних гідростатичних опорах регульованого типу. Значну увагу у монографії приділено методам забезпеченя стабільної величини товщини мастильного шару у радіальних опорах шпинделя, які грунтуються на регулюванні витратних характеристик та (або) регулюванні величиною статичного зазору у підшипниках з пружними елементами корпусу.

Запропоновані конструкції регульованих радіальних гідростатичних підшипників шпиндельних вузлів, які дозволяють підвищити точність регулювання величини радіального зазору, швидкохідність, технологічність виготовлення опор та розширити номенклатуру конструкційних матеріалів для їх виготовлення.

%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0

Шишкіна, О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : ФОП Брагинець О.В., 2016. – 691 с. : іл.

У посібнику викладено фундаментальні положення теорії грошей і кредиту, досліджено питання сутності і структури грошового обороту та грошової маси, методів та механізмів їх регулювання; розглянуто питання функціонування і розвитку грошового ринку, грошової, валютної та кредитної систем. Значна увага приділяється питанням грошово-кредитної політики й особливостям її реалізації в умовах інфляційних процесів та у періоди реалізації грошових реформ. Проведено аналіз кредитної системи України та її основних компонентів: банківської системи, у тому числі досліджено особливості функціонування центрального банку та комерційних банків; системи небанківських фінансово-кредитних установ. Зокрема, з’ясовано роль фінансових посередників у розвитку грошового ринку та національної економіки загалом, визначено їх види та основні функції, ідентифіковано спектр виконуваних такими установами операцій, систематизовано джерела формування і напрямки використання їх фінансових ресурсів.

 

_______________________________

І квартал 2017 року

%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%ba

Ільчук В. П. Ринок ІРО : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець О. В. Брагинець, 2016. – 228 с.

У монографії розглянуто процес залучеяння довгострокових фінансових ресурсів через проведення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) як однієї із найскладніших фінансових процедур, яка супроводжується великою кількістю ризиків. Поглиблено теоретичні засади, обгрунтовано науково-методичні положення та надано практичні рекомендації щодо забезпечення ефективності ІРО. Монографія рекомендована для аспірантів, викладачів та практиків фондового ринку.

%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8fІнтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій : монографія / під загальною редакцією Г. В. Старченко. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ; ТПК Орхідея, 2016.– 176 с.

Сталий розвиток організацій в період кризи потребує використання нових методологій та засобів управління, зокрема, інтеграції сучасних методів публічного управління та менеджменту організацій, їх трансформації до сучасних умов, що є вирішальним фактором, який визначає ефективність їх розвитку. Дана монографія представляє собою наукові доробки з питань розробки підходів до публічного управління та менеджменту організацій. Важлива роль при цьому належить впровадженню різних форм інтеграції процесів управління з горизонтальними й вертикальними взаємозв’язками.

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%86Канівець, В. І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посіб. для студ. спец. 6.090101 “Агрономія” / В. І. Канівець, М. М. Пархоменко. – Харків : Майдан, 2016. – 119 c.

У посібнику розглянуті компоненти ландшафту, елементарні його частини, функції окремих складових, класифікація і систематика ландшафтів, особливості їх обстеження й картування. Викладена система вимог по оптимальному використанню ландшафтів у аграрному секторі, описані заходи поліпшення земельних комплексів. Окремий розділ присвячено охоронним ландшафтам та порядку включення нових земель до природоохоронних територій державного і місцевого значень.

%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beКоваленко, Л. О. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, І. І. Кичко, Ю. В. Ніколаєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ніжин : Орхідея, 2016. – 175 c.

 У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні питання сутності грошей, грошово-кредитних систем, механізмів валютного регулювання, можливостей використання кредитного механізму стимулювання ділової активності, важелів фондового ринку. Висвітлення теоретичних положень змісту навчального посібника доповнюється тестовими завданнями для самоперевірки знань, глосарієм основних термінів та списком наукових видань, нормативно-правової, статистичної інформації з питань грошово-кредитної політики.

%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bdLytvyn S.V. English for Scientific Communication : tutorial for students / S. V. Lytvyn, L. K. Svetenok. – Chernigiv : CNUT, 2016. – 176 p.

Підручник спрямований на навчання студентів для представлення результатів своєї наукової роботи як в усній, так і в письмовій формі. Підручник призначений для навчання “Англійська для спеціальних цілей” для магістрантів. Крім того, це буде корисно для аспірантів і науковців.

%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%84%d1%96%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beОліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур : інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2013. – 356 с.

Монографія присвячена дослідженню та обгрунтованню теоретичних засад державного регулювання розвитку корпоративних структур на інституціональній основі, та нових механізмах державного управління в умовах поглиблення інтеграції. Розкриті специфічні особливості розвитку корпорацій хімічної галузі промисловості та напрями удосконалення їх діяльності. Монографія може бути корисною для державних службовців, фахівців у сфері державного та галузевого управління, викладачів, студентів, магістрів та самостійного опанування знаннями у сфері державного та корпоративного управління.

%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beСоціальне страхування : навч. посіб. / О. В. Товстиженко, О. В. Абакуменко, Т. В. Міхєєнко, К. Ю. Сіренко. – Ніжин : Орхідея, 2016. – 183 c.

Посібник містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано детальну характеристику діяльності Фондів соціального страхування України, її нормативно-правове регулювання з урахуванням останніх законодавчих змін. Висвітлено сутність, методику формування фінансових ресурсів державних цільових та окремих недержавних фондів соціального спрямування, дано характеристику основних видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за рахунок сплати страхових внесків.

%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beТехнології автоматизованого механоскладального виробництва : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков, О. О. Борисов, О. П. Космач. – Киів : КОНДОР, 2016. – 400 с.

У монографії викладено основні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиничного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв’язки діючих технологічних процесів. Розглянуто технології автоматичного складання, механічної обробки та вантажопереробки, засоби та спорядження цих процесів. Наведено основні положення продуктивності, надійності та керування технологічними процесами та технікою автоматизованого механоскладального виробництва. Монографія може бути корисною студентам вищого навчального закладу.

%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beХоменко І. О. Методологічні основи кластерізації транспортної галузі : монографія / І. О. Хоменко. – Київ : КОНДОР, 2015. – 300 с.

 В монографії розкриваються методолого-практичні питання кластерізації транспортної галузі національної економіки. Виявлені перспективи кластерізації, особлива увага приділяється особливостям організаційно-економічних умов створення та функціонування транспортних кластерів, їх ролі, місця і значення у національній економіці. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%821Шкарлет С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 207 с.

У монографії розглянуто основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти модернізації організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сільського господарства України. Прискорений розвиток сільського господарства в Україні дає підстави стверджувати про зростаючий вплив цієї галузі на функціонування національного господарства країни. Саме це й обумовило необхідність дослідження та розроблення дієвих заходів модернізації організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сільського господарства в Україні з метою розбудови існуючої системи інфраструктурних об’єктів у цій галузі, підвищення рівня їх функціонування, створення умов для розширення системи такого забезпечення.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82Шкарлет С. М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, М. В. Тунік. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 320 с.

У монографії розглянуто основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування системи контролінгу в управлінні страховими компаніями. Питання удосконалення діяльності страхових компаній є актуальними і на сучасному етапі розвитку вітчизняного фінансового ринку набувають особливої важливості. Саме це й обумовило необхідність дослідження та розроблення механізму впровадження контролінгу в управління страховими компаніями з метою побудови дієвої системи інфраструктурної підтримки процесу прийняття управлінських рішень на основі якісної та вчасно підготовленої аналітичної інформації для підвищення рівня ефективності реалізації страховиками їх діяльності.

%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beЮщенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 278 с.

У навчальному посібнику огляд та аспекти класифікації економіко-математичних моделей здійснюється за видами економічної діяльності, прикладними сферами та у їх розрізі – за виконуваними функціями управління. Крім систематизації й порівняльного аналізу економіко-математичних моделей, що підтвердили свою ефективність у різних сферах життя суспільства, посібник містить питання для самоконтролю до кожної теми, орієнтовну тематику навчально-дослідних робіт студентів, словник основних термінів, приклади завдань для проміжного контролю знань студентів за тематикою курсу, список рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів і змістовно наповнені додатки.