НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПРАЦЬ НАУКОВЦІВ НУ "ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" ДО ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ 2018-2019 рр.


ІV квартал 2019 року

/Files/images/Ревко-213x300.jpgРевко А. М. Освітня домінанта у парадигмальному вимірі соціогуманітарного простору регіону : монографія / А. М. Ревко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2019. – 353 с. : іл.

Досліджено понятійний контур соціальної інфраструктури та запропоновано методологічні підходи до оцінювання впливу соціогуманітарного простору на її функціонування. Інтелектуалізація соціогуманітарного простору регіону обумовлює істотне зростання ролі науки, освіти, культури, а також інвестицій у всебічний розвиток людини. Проведено дослідження регіональної дивергенції компонентів соціальної інфраструктури в Україні та Республіці Польща. У монографії проаналізовано європейський досвід модернізації соціальної інфраструктури в умовах децентралізованого управління. Визначено організаційні засади публічно-приватного партнерства та залучення інститутів громадянського суспільства до розвитку соціальної інфраструктури в умовах децентралізації владних повноважень.

/Files/images/забаштанский-211x300.jpgСтратегічні напрямки і пріоритети трансформаційного поступу України : кол. монографія / М. М. Забаштанський, І. І. Кичко, А. В. Роговий та ін. ; за заг. ред. М. М. Забаштанського. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 559 с. : іл., табл.

У монографії розглядаються спрямування та переваги теперішнього і майбутнього курсів на європейську інтеграцію та багатовекторну політику української держави і суспільства в цілому з позиції структурної перебудови та економічного зростання. Особлива увага приділена євроінтеграційним пріоритетам соціально-економічного розвитку України, формуванню та реалізації трудового потенціалу населення, маркетинговій діяльності в умовах змішаної інформаційно-мережевої економіки, формуванню та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку туризму, оптимізації сільськогосподарського комплексу країни і його складових, науковій та інтелектуальній діяльності, управлінню виробничими ресурсами на рівнях держави, регіону і об’єднаних територіальних громад. Надано та обґрунтовано комплексні пропозиції щодо вирішення зазначених різнопланових питань.

/Files/images/марущак.jpg Марущак, О. А. Нормативно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / О. А. Марущак. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 267 с.

Навчальний посібник базується на діючому законодавстві про місцеве самоврядування в Україні, являється систематизацією базових нормативно-правових актів, з постатейним тлумаченням та посиланням. Дозволяє виявити внутрішню логіку та уніфікацію правових норм, які врегульовують питання місцевого самоврядування в Україні, діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та їх повноваження.


ІІI квартал 2019 року

/Files/images/кальченко.jpgКальченко, В. І. Історія спеціалізованого автомобільного транспорту. Будівельні, сільськогосподарські, кар’єрні самоскиди : навч. посіб. Вип. 2. Самоскиди / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. В. Пасов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 256 с. : іл.

У навчальному посібнику наведено історію розвитку спеціалізованого автомобільного транспорту і зокрема транспорту для перевезення сипучих вантажів – будівельних, кар’єрних та сільськогосподарських самоскидів.

/Files/images/3-2-212x300.jpg Ринок фінансових послуг : навч. посіб./ М. В. Дубина, О. М. Грубляк, А. В. Жаворонок та ін. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 353 с.

Розглянуто сутність ринку фінансових послуг, поняття і класифікація фінансового посередництва, інфраструктуру ринку фінансових послуг, інституційну структуру ринку фінансових послуг, сегментарну структуру ринку фінансових послуг, фінансові послуги на ринку грошей, фінансові послуги на валютному ринку, фінансові послуги на фондовому ринку, фінансові послуги з управління ризиком, державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг, оподаткування фінансово-кредитних установ.

/Files/images/Кальченко-2-218x300.jpgКальченко, О. М. Фінансовий аналіз : теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб./ О. М. Кальченко, О. В. Шишкіна. – Чернігів : Брагинець О. В., 2019. – 435 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної робочої програми. Він спрямований на формування у студентів практичних навичок із теорії та практики фінансового аналізу, оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення фінансового аналізу, набуття практичних навичок щодо експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

Особливістю цього навчального посібника є: структурованість і наочність подання матеріалів у вигляді чисельних схем і таблиць.

/Files/images/1-3-218x300.jpg Корма, О. М. Основи лісоексплуатації : навч. посіб./ О. М. Корма, І. М. Бондар. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 267 с. : іл.

У посібнику викладено основи організації та розрахунку, а також конструкції машин і обладнання, що застосовуються у лісовій промисловості для механізації і автоматизації лісосічних і лісоскладальних робіт. Наведено характеристики лісових вантажів і лісоматеріалів як об’єкт транспортування і обробки. Висвітлено основи розрахунку продуктивності лісозаготівельного обладнання. Розглянуто конструкції лісозвалювального, розкряжовувального, сучкорізного, підйомно-транспортного обладнання та устаткуваня для механічної обробки лісоматеріалів.

/Files/images/11-214x300.jpgКорма, О. М. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посіб./ О. М. Корма, Г. П. Андрєєва. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 206 с. : іл.

В посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, що шкодять лісовим культурам. Видання вміщує кольорові ілюстрації, які дають можливість наочної уяви про морфологічні відмінності шкідників лісу.

/Files/images/13-226x300.jpg Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві : кол. монографія /Н. В. Ткаленко, В. Ф. Савченко, С. М. Вдовенко та ін. ; за заг. ред. О. В. Михайловської. – Київ : Кондор, 2019. – 186 с. : іл., табл.

У колективній монографії узагальнено певні актуальні аспекти транформаційних процесів публічного управління та менеджменту у сучасному інформаційному суспільстві. Аналізується ретроспектива інформаційного суспільства і процесів глобалізації. Виявлені аспекти змін професійної діяльності управлінців в умовах інформатизації та окреслені перспективи використання існуючого потенціалу єдиного інформаційного простору.

/Files/images/14-214x300.jpgХолявко, Н. І. Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки : монографія / Н. І. Холявко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 381 с. : іл., табл.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади модернізації системи вищої освіти на основі дослідження впливу на її розвиток інформаційної економіки і тенденцій трансформації глобального науково-освітнього простору. Досліджено природу інформаційної економіки; визначено особливості її становлення в межах інформаційного суспільства; ідентифіковано роль системи вищої освіти у розвитку економіки інформаційного типу. Запропоновано методологічний підхід до пізнання процесів модернізації системи вищої освіти відповідно до вимог інформаційної економіки; обґрунтовано доцільність використання системно-синергетичної парадигми. Відповідно до розробленої методики оцінено вихідний рівень модернізації системи та здійснено моніторинг процесів її розбудови під тиском інформаційної економіки.


ІІ квартал 2019 року

/Files/images/книга007-1-218x300.jpg Осипенко, І. П. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів злочинів) : навч. посіб. / І. П. Осипенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 283 с.

У навчальному посібнику досліджуються особливості розслідування окремих видів злочинів, надаються науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності досудового розслідування злочинів, що можуть бути використані як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності суб’єктів кримінального провадження.

/Files/images/незалежність-208x300.jpgНезалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія/ А. О. Гаркуша, Л. І. Ільчук, С. М. Шкарлет та ін. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2019. – 769 с. : іл., табл.

Монографію присвячено системному аналізу можливостей еволюційного розвитку національної соціально-економічної системи, забезпеченню стійкості і надійності функціонування та цілеспрямування її динаміки до перспективних кутів соціально-економічного, технологічного і суспільного відродження в ресурсних обмеженнях при постійному нарощенні суспільно-політичних і військово-економічних загроз українському державотворенню.


І квартал 2019 року

/Files/images/Локалiзацiя_економiчного_простору_регiонiв-216x300.jpg Попело, О. В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / О. В. Попело. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 371 с. : іл., табл.

Досліджено теоретичні аспекти та запропоновано методологічні підходи до оцінювання рівня модернізації продуктивних сил регіонів. Маштабність і складність глобалізаційних процесів зумовили прагнення України до становлення економіки знань як модернізаційного пріоритету розвитку продуктивних сил в умовах євроінтеграції. У монографії розглянуто пріоритети науково-технічного розвитку економіки та окреслено цільові наукові і науково-технічні програми як форми реалізації пріоритетних напрямів локалізації економічного простору. У межах дослідження модернізаційних аспектів просторової організації господарських систем у сучасних умовах запропоновано функціональну модель агропромислового кластера. Проаналізовано європейський досвід впливу органів виконавчої влади на процеси комплексного територіального розвитку.

/Files/images/Публiчне_управлiння-199x300.jpgВдовенко, С. М. Публічне управління : навч. посіб. Ч. 2. Менеджмент / С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко, О. В. Рогова. – Ніжин : Орхідея, 2018. – 221 с.

У навчальному посібнику розглядається понятійний апарат, концепції та напрями розвитку публічного менеджменту, акцентується увага на досвіді його впровадження та використання органами влади та недержавними організаціями України. Пріоритети надано вивченню публічних принципів, методів взаємодії державної влади, громадського суспільства, місцевого самоврядування та самоуправління.

/Files/images/Брендiнг-211x300.jpg Ільчук, В. П. Брендинг у підвищенні конкурентоспроможності виноробних підприємств в умовах євроінтеграції : монографія / В. П. Ільчук, В. Л. Пазюк. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 274 с. : іл., табл.

У монографії розглянуто еволюцію розвитку бренда, основи його формування, розкрита роль і значення брендових технологій в процесі просування продукції на ринок. Визначені функціональні можливості брендингу в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості.

Значна увага приділена характеристиці рівня розвитку виноградарства та виноробства в Україні, визначені динаміка та тенденції розвитку вітчизняного ринку виноробної продукції, окреслені перспективи розвитку виноградства та виноробства.

Особливе місце в монографії відведене дослідженню проблем інституційного забезпечення розвитку брендингу в умовах євроінтеграції, розробці організаційно-економічного механізму формування та просування нових брендів виноробної продукції, їх конкурентоспроможності та ефективності застосування.

/Files/images/Загал-214x300.jpgКорма, О. М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О. М. Корма, О. П. Чмель. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 295 с. : іл.

У посібнику викладено теми лабораторних занять з основних розділів дисципліни “Ентомологія (ентомологія+зоологія)” згідно затвердженої робочої програми. В посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію та систематику комах, кліщів, нематод та гризунів, що шкодять сільськогосподарським культурам. У спеціальній частині викладені діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідників означених груп тварин, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності.

/Files/images/Управлiння-213x300.jpg Старченко, Г. В. Управління проектами : теорія та практика (з використанням MS Excel та MS Project) : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 305 с. : іл., табл.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління проектами. Окремі підрозділи та глава навчального посібника присвячені практичним питанням застосування методів та інструментів управління проектами за допомогою Microsoft Excel 2016 та Microsoft Project 2016.

/Files/images/зрушень-188x300.jpgДетермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : кол. монографія/ В. П. Ільчук, О. В. Шишкіна, О. М. Парубець та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 431 с. : іл., табл.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади соціально-економічногорозвитку суб’єктів реального і фінансового секторів економіки в умовах трансформаційних зрушень, розкрито проблеми функціонування та розвитку реального сектору економіки в період трансформаційних зрушень національного господарства, визначено особливості інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки в умовах її трансформації. Значна увага приділяється питанням розвитку фінансового ринку в період трансформаційних зрушень національної економіки та проблемі забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання у трансформаційній економіці.


ІV квартал 2018 року

/Files/images/i-212x300.jpg Шкарлет, С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, Ю. В. Ружицький. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 201 с. : іл.

У монографії комплексно обґрунтовано та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення фінансових інструментів державної політики економічного розвитку України. Запропоновано розглядати фінансові інструменти як складову соціально-економічного розвитку, яка ґрунтується на використанні та реалізації сукупності економічних, правових та організаційних заходів, методів, форм, механізму фінансово-економічного регулювання відповідно до стратегічних пріоритетів розбудови держави з метою забезпечення збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. Досліджено зарубіжний досвід використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку в країнах ЄС.

Здійснено оцінку діючої практики формування та використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку України в контексті забезпечення конкурентоспроможності країни в сучасних умовах.Обґрунтовано основні напрями удосконалення ефективності використання фінансових інструментів державної політики економічного розвитку. Запропоновано комплексний інтегрований показник оцінки ефективності бюджетної політики. Визначені шляхи ефективності управління коштами місцевих бюджетів.

/Files/images/Бутко-1.jpgМіжнародний менеджмент : підруч. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 410 с. : іл.

Підручник розкриває особливості міжнародного менеджменту в умовах посилення глобалізаційних процесів на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. У кожній темі відображаються тенденції розвитку постіндустріальної світової економіки та специфіка менеджменту в міжнародних компаніях в цих умовах. У підручнику розкрито особливу роль корпоративної культури та соціальної відповідальності бізнесу міжнародних компаній в ефективності їх функціонування. Представлений ілюстративний матеріал у вигляді рисунків, діаграм і таблиць, а також реальні приклади ситуацій у міжнародних компаніях сприяють більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу з програмної дисципліни «Міжнародний менеджмент».

/Files/images/2-3-207x300.png Завацький, С. В. Автоматизований аналіз напружено-деформованогостану конструкцій в програмному комплексі Structure CAD Office : навчально-методичний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт по курсам : “Будівельна механіка”, “Металеві конструкції”, “Залізобетонні конструкції” та “Конструкції з деревини” /С. В. Завацький, М. М. Корзаченко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 183 с. : іл.

У навчально-методичному посібнику розглядається застосування автоматизованого програмного комплексу Structure CAD Office для аналізу напружено-деформованого стану будівельних конструкцій. Представлено всі аспекти підготовки даних в режимі графічного діалогу, розрахунку, аналізу і документування результатів. Наведено приклади міцністного розрахунку стержневих систем, металевих та залізобетонних конструкцій, а також конструкцій виконаних з деревини, що можуть стати у пригоді для виконання розрахунково-графічних робіт з відповідних навчальних курсів.

/Files/images/3-219x300.jpgСценарне моделювання впливу фінансових і фіскальних інструментів на динаміку модернізації електроенергетики України : монографія / Р. З. Подолець, О. В. Абакуменко, А. О. Вікнянська та ін. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 246 с.

В монографії представлено підхід до формулювання цільового енергетичного сценарію, що базується на оцінці синергетичного ефекту від запровадження заходів за пріоритетними напрямами: енергоефективність, відновлювальна енергетика, модернізація та інновації, трансформація ринку та інституцій. На основі опрацьовання результатів розрахунків та з урахуванням зарубіжного досвіду використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики ідентифіковано набір заходів суміжних напрямів державної політики, що дозволяє сформулювати комплексні сценарії функціональних політик, спрямованих на забезпечення взаємоузгодженості розвитку економіки та енергетики. В якості сценаріїв функціональної політики розвитку енергетичного сектору досліджено два напрями, перший з яких пов’язаний із заходами економічно обгрунтованого ціноутворення на ринках викопних видів палива, другий – включає заходи фіскальної політики.

/Files/images/4-214x300.png Фінансові інструменти модернізації електроенергетики України : монографія / О. В. Абакуменко, А. О. Вікнянська, К. В. Гнедіна та ін. ; за заг. ред. О. В. Абакуменко. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 266 с. : іл.

Монографія зосереджена на різнобічному дослідженні та обгрунтуванні фінансових інструментів модернізації електроенергетики України. Зокрема ідентифіковано імперативи розвитку електроенергетичного сектору з урахуванням сировинних обмежень, потреб забезпечення енергетичної безпеки країни та інтеграції до загальноєвропейської енергетичної системи. Систематизовано теоретичні основи та оцінено досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Європи, Америки та Азії. Запропоновано фінансові інструменти, очікувано ефективні для вітчизняної електроенергетики, та оцінено їх потенціал. В загальному вигляді охарактеризовано методику оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації на енергетичну та фіскальну безпеку України.


ІІІ квартал 2018 року

/Files/images/3-1-213x300.png Current trends of public management : collective monograph / edited by Shkarlet S. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2017. – 193 p.

У книзі розглядаються теоретико-методологічні засади та практичні процеси реалізації державного управління в контексті сучасної парадигми соціального розвитку. Основна увага приділяється дослідженню теоретичних основ державного управління, генезису категоріального апарату, зокрема розвитку державної адміністрації на сьогоднішній день. Можливість використання досвіду провідних країн у застосуванні сучасних підходів до державного управління, впровадження електронного врядування та застосування інформаційних технологій, економічної безпеки та реалізації принципів електронної демократії.

/Files/images/2-2-214x300.pngКосач, І. А. Інтеграційні процеси та державно-приватне партнерство в АПК України : теорія, методологія, практика : монографія / І. А. Косач. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 349 с.

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та практичні основи реалізації інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі, побудованих на використанні відносин державно-приватного партнерства. Значна увага приділена дослідженню теоретичних та методологічних аспектів управління процесами підприємницької інтеграції в АПК на засадах державно-приватного партнерства. Розроблено мотиваційний механізм залучення підприємств АПК до партнерської взаємодії, запропоновано впровадження системи моніторингу синергетичного потенціалу державно-приватного партнерства в АПК. Узагальнено зарубіжний досвід формування ДПП в контексті інтеграційних процесів агропромислового виробництва та виокремлено його основні переваги. Проаналізовано сучасний стан економіки АПК як передумови формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур. Запропоновано розробку Стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК.

/Files/images/1-2-214x300.png Кальченко, О. М. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / О. М. Кальченко, О. В.Шишкіна. – Чернігів : Брагинець О. В., 2018. – 522 с.

Навчальний посібник спрямовано на формування у студентів практичних навичок з теорії та практики фінансового аналізу, оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення фінансового аналізу, набуття практичних навичок щодо експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

/Files/images/Корма.jpgКорма, О. М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології : навч. посіб. / О. М. Корма. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 501 с. : іл.

У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію та систематику комах, кліщів, нематод та гризунів, що шкодять сільськогосподарським культурам. У спеціальній частині викладені діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідників означених груп тварин, дані щодо їх біології, екології та шкодочинності. Вказані методи боротьби зі шкідниками сільгоспкультур.

/Files/images/Ющенко-1.jpg Ющенко, Н. Л. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 469 с.

У навчальному посібнику розглядаються моделі і методи прийняття обгрунтованих рішень щодо економічних процесів. Навчальний посібник розрахований насамперед на здобувачів вищої освіти у галузях знань 05 “Економіка”, 07 “Управління та адміністрування”і має на меті ознайомити студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та осіб, які за родом своєї діяльності вирішують завдання бізнесу стосовно планування комерційної діяльності і виробництва та в процесі державного регулювання економічного розвитку, з можливостями, що відкриваються у разі конкретного й цілеспрямованого використання економіко-математичного інструментарію розроблення та підтримки управлінських рішень для зростання ефективності в усіх сферах суспільного життя у зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій з метою підвищення їх конкурентних переваг.

/Files/images/1-1-206x300.png Shkarlet, S. Information Systems and Technology in Organizations / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Ditkovska. – Chernihiv : CNUT, 2018. – 266 p.

Ця книга у доступній формі розкриває теоретичні концепції та положення інформаційних систем та технологій в організаціях, надає практичні аспекти їх використання в умовах посилення глобалізації та інтеграції. Читачеві надаються найпоширеніші та перевірені інструменти сучасного етапу розвитку інформаційних систем та технологій в організаціях. Фундаментальна відмінність цього видання від інших – висвітлення інформаційних систем та технологій в організаціях через призму конкурентоспроможності національної економіки в умовах інтеграції України у європейський економічний простір.

Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів з менеджменту та державного управління у вищих навчальних закладах, аспірантів та практиків вітчизняного бізнесу, які спеціалізуються в управлінні якістю.

/Files/images/2-1-198x300.png Керноз, Н. Є. Перегляд судових рішень як різновид судового захисту прав, свобод та інтересів осіб : навч. посіб. / Н. Є. Керноз. – Вид. 3-тє, допов., перероб. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2018. – 133 с.

Навчальний посібник є спробою популяризувати зміст трьох фундаментальних процесуальних законів України: Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо міжгалузевого правового інституту “Перегляд судових рішень”, а також нової процедури звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).Розрахований на широке коло читачів, які цікавляться порядком здійснення судочинства в господарських, цивільних, адміністративних справах під час перегляду судових рішень в Україні та ЄСПЛ.


ІІ квартал 2018 року

/Files/images/3-215x300.pngПолковниченко, С. О. Мікроекономіка в інформаційних схемах : навч. посіб. / С. О. Полковниченко. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 279 с.

У посібнику за допомогою схем, графіків формул лаконічно висвітлено основні мікроекономічні проблеми попиту і пропозиції, умови ринкової рівноваги, наслідки впливу держави на ринкову рівновагу; загальні принципи раціональної поведінки економічних суб’єктів (споживача і виробника) у різних ринкових структурах; концептуальні основи ринку ресурсів; закономірності встановлення загальної економічної рівноваги.

/Files/images/2-207x300.png Shkarlet, S. Investment management = Інвестиційний менеджмент / S. Shkarlet, L. Remnova, K. Shtyrkhun. – Chernihiv : CNUT, 2017. – 200 p.

В навчальному посібнику комплексно висвітлено змістовні особливості інвестицій як об’єкту інвестиційного менеджменту; проаналізовано чинники формування інвестиційного середовища, що суттєво впливають на прийняття інвестиційних рішень; розглянуто основні методи інвестиційного аналізу, особливості інвестиційних розрахунків при оцінюванні та управлінні реальними та фінансовими інвестиціями, а також інвестиційними ризиками.

/Files/images/1-210x300.pngБутко, М. П. Становлення вітчизняного ринку флористичної продукції в умовах євроінтеграції : монографія / М. П. Бутко, І. В. Соломаха. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 293 с. : іл.

У монографії визначено поняття, структуру, функції та методологічні принципи функціонування та розвитку флористичного ринку, як цілісної соціально-економічної системи в умовах посилення інтеграційних процесів. Узагальнено методи оцінки ємності ринків та запропоновано авторські методичні підходи до визначення потреб регіону у продукції квітникарства. Обґрунтовано систему маркетингової діяльності виробників квітково-декоративної продукції з метою формування ринкового попиту і підвищенню ефективності їх діяльності.


І квартал 2018 року

/Files/images/Зайцев.jpg Зайцев, В. О. Професійна підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини : теорія та практика : монографія / В. О. Зайцев. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2017. – 177 с.

Монографія присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, здатних до компетентного формування культури здоров’я учнів у межах навчальної і позакласної роботи.

У монографії наведено науково-теоретичне обґрунтування та практичне вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи шляхом розроблення та впровадження педагогічних умов.

Уточнено зміст, особливості та педагогічний потенціал позакласної роботи з формування основ здоров’я школярів у сучасному загальноосвітньому закладі. Визначено критерії та показники професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я до позакласної роботи з учнями основної школи.

Кiлькiсть переглядiв: 266

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.