/Files/images/Dubenecy-Vitaliy-Georgiyovich-240x300.jpg Дубенець Віталій Георгійович – доктор технічних наук, професор кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівених конструкцій секції теоретичної та прикладної механіки.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

http://orcid.org/0000-0002-8122-1002

Researcher ID I-2652-2014

Scopus Author ID: 6602578589

Google Scholar

Народився 19 листопада 1938 року в м. Чернігові.

Вищу освіту Віталій Георгійович здобув у Миколаївському кораблебудівному інституті ім. адм. С. О. Макарова за спеціальністю “Інженер-кораблебудівник”.

Трудову діяльність у Чернігівському філіалі КПІ В. Г. Дубенець розпочав у 1964 р, пройшовши шлях від асистента, старшого викладача, доцента, до професора, доктора технічних наук, завідувача кафедри. Працював заступником декана, деканом механічного факультету, проректором з наукової роботи; приймав і приймає активну участь у становленні і розвитку університету. Посаду завідувача кафедри теоретичної і прикладної механіки В. Г. Дубенець займає з 1988 року. Навчально-методична робота Дубенця В. Г. пов’язана з впровадженням в навчальний процес новітніх технологій навчання, зокрема, використання електронно-обчислювальної техніки. Ним розроблено матеріали з використання ЕОМ при вивченні дисциплін «Опір матеріалів», «Оптимізація конструкцій», «Механіка руйнування», «Обчислювальна механіка», зокрема, електронні курси лекцій з цих дисциплін, необхідні методичні матеріали. Видано 4 навчальні посібники з грифом Міносвіти і науки України загальним об’ємом більше 1000 сторінок.

Наукова діяльність Дубенця В. Г. пов’язана з дослідженням проблем динаміки неідеально-пружних систем, зокрема з проблемою синтезу високодемпфіруваних структурно-неоднорідних конструкцій. Ним розроблено методи розрахунку тонкостінних елементів конструкцій неоднорідної структури з урахуванням неідеальної пружності матеріалу, запропоновано нові методи оптимального синтезу конструкцій з пасивним демпфіруванням, проведено дослідження резонансних режимів і демпфіруючої властивості елементів конструкцій.

Наукова робота Дубенця В. Г. тісно пов’язана з тематикою наукової школи академіка Г. С. Писаренка та з потребами виробництва. Практичне використання результатів досліджень підтверджується його багаторічною співпрацею у рамках госпдоговорів з питань проектування високодемпфіруваних конструкцій суднобудування. Фундаментальні дослідження останніх років, які проводяться у рамках держбюджетної тематики за координаційними планами МОН У і пов’язані з більш глибоким вивченням явища розсіяння енергії у матеріалі і можливостей побудови математичних моделей неідеально-пружних систем, відповідають світовому рівню досліджень з питань проектування сучасних конструкцій, працюючих при динамічних навантаженнях, зокрема, конструкцій надводних і підводних суден, автомобілів, літаків, аерокосмічних і робототехнічних пристроїв.

Визнанням наукових досягнень є обрання Дубенця В. Г. у 1999 році членом Національного Комітету України з теоретичної і прикладної механіки. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2013 р.) та нагрудним знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України (2000 р.).

Дубенець В. Г. є керівником і консультантом трьох захищених дисертацій кандидатів наук, підготовлених до захисту докторської та двох кандидатських дисертацій. Дубенець В. Г. є членом спеціалізованої вченої ради при НТУУ «КПІ» із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі механіки деформівного твердого тіла.

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія


/Files/images/dub.jpgДубина Максим Вікторович - доктор економічних наук, професор.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

http://orcid.org/0000-0002-5305-7815

ResearcherID: F-3291-2014

Scopus Author ID: 56912277800

Google Scholar

Працює на кафедрі з 2009 року, має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України», а у 2018 році – докторську дисертацію також за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Розвиток ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри». У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету.

Викладає наступні дисципліни:

для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

- «Основи наукових досліджень»;

- «Фінансова економетрика».

для здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD):

- «Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем»

У сфері викладацької діяльностімає підручник, 5 навчальних посібників та більше 12 методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування ринку фінансових послуг, специфіка діяльності фінансових посередників у системі національної економіки,безпека фінансових установ, методологія наукових досліджень в економіці.

За сферою наукових інтересів опубліковано понад 150 наукових праць, серед яких 11 монографій, у тому числі 6 - у форматі колективних монографій та 5 у співавторстві, понад 100 статей за сферами наукових інтересів. Приймає активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, що підтверджено понад 35 опублікованими тезами.

Є співавтором підручника "Інвестування: підручник (модульний варіант) (2014)" та навчальних посібників "Гроші та кредит" (2016), "Гроші та кредит : практикум" (2018), "Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) (2018), «Ринок фінансових послуг» (2018), «Теорія публічних фінансів» (2018).

Учасник міжнародної програми Європейського Союзу «Erasmus+ Programme of the European Union», в рамках якої було проведеноцикл лекційних занять з курсу «Фінансове посередництво» у Господарські академії ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016-2018 роки)

Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу«European Journal of Accounting, Finance & Business» (Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, and West University of Timişoara, Romania).http://www.accounting-management.ro/?pag=es

Член редакційної колегії наукового фахового журналу«Проблеми і перспективи економіки та управління» (категорія В) (https://ppeu.stu.cn.ua/) та відповідальний секретар цього видання і наукового фахового журналу «Фінансові дослідження» (https://fr.stu.cn.ua/), які видаються у Чернігівському національному технологічному університеті.

Авторська колекція в IRChNUT

Джерело

Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.