О, П, Р

Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д., Пепа Т.В., Пилипенко О.І., Пузирний В.Ф., Ремньова Л.М., Руденко О.М.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9Пилипенко Олег Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ конструювання машин ЧНТУ. Народився 7 серпня 1941 року в с. Шумячі, Шумячського району, Смоленської області. У 1963 році закінчив Львівський політехнічний інститут за  спеціальністю «Машини і обладнання нафтових і газових промислів». Пройшов шлях від слюсаря-дизеліста IV розряду, майстра турбоскладального цеху, інженера-енергетика нафтопромислів, інженера-технолога складального цеху авіазаводу №117, поставляючи літаки до Сомалі, Індонезії, Єгипту, В’єтнаму – до доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри основ конструювання машин ЧНТУ.

Після захисту кандидатської дисертації у Львівському політехнічному інституті 1970 р. за спеціальністю «Машинознавство і деталі машин» − асистент кафедри теоретичної механіки, старший викладач кафедри деталей машин Львівського політехнічного інституту, навчаючи основам конструювання машин студентів республік СРСР, Анголи, В’єтнаму, Індонезії, Іраку, Лаосу, Німеччини, Нігерії, Уганди, Угорщини, Югославії. Ним закладені основи і створені навчальні кабінети кафедри загальнотехнічних дисциплін ЧДПІ, де під його керівництвом вперше почали проводитись науково-дослідні роботи для машинобудівних підприємств. З 1976 р. – доцент кафедр прикладної механіки, основ конструювання машин, останню з яких очолює з  1996 р. після захисту докторської дисертації в Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Машинознавство».

О.І. Пилипенко – автор більше  300 наукових праць, у тому числі  патентів на винаходи,  монографій, які є вагомим внеском у сучасне машинобудування. Під його керівництвом виконано 5 держбюджетних і 15 госпдоговірних тем по розробці та впровадженню полімерних деталей машин на машинобудівних підприємствах.  Активний учасник більше 100 міжнародних конгресів, симпозіумів, науково-технічних конференцій. Наукові роботи опубліковані в ряді закордонних видань Болгарії, Норвегії, Польщі, Сербії, Словаччини, Чехії. Ним підготовлено 7 кандидатів технічних наук, відкрито аспірантуру при кафедрі. Він є членом міжнародного союзу машинобудівників (International Union of Machine Builders), м. Донецьк, міжнародної спілки передових виробничих процесів (Advanced Manufacturing Operations), м. Софія, Болгарія. 10 років був головним редактором Вісника ЧДТУ (зараз заступник), заступником головного редактора міжнародного науково-технічного збірника «Композитні матеріали», м. Дніпропетровськ, постійним членом оргкомітету по проведенню щорічних міжнародних конференцій Advanced Materials Operations (Болгарія) та Композиційні матеріали в промисловості (Україна). Під його керівництвом лабораторією полімерних деталей машин розроблені та впроваджені на підприємствах України, Росії, Білорусії автоматичні ливарні форми і технологічні процеси виробництва полімерних деталей машин на термопластавтоматах. Розробки захищені авторськими свідоцтвами СРСР (здобули срібну медаль ВДНГ СРСР). У 1989 р. нагороджений срібною медаллю «Ветеран труда». 15 листопада 2000 року Пилипенко О.І. став лауреатом міжнародного відкритого рейтингу «Золота Фортуна» і нагороджений дипломом як кращий науковець Чернігівської області. У 2000 році біографія  д.т.н., професора  Пилипенка О.І. опублікована в Кембріджі у   Словнику міжнародних біографій (Dictionary of International Biography. A Biographical Record of Contemporary Achievement. Twenty-eighth Edition. 2000. International Biographical Centre. Cambridge, England)Указом Президента України від 05.10.12 р. нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ст.

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний покажчик 

Публікаційний профіль в Google Академії

_____________________________

fef1Ремньова Людмила Михайлівна – кандидат економічних наук,професор, декан фінансово-економічного факультету ЧНТУ. Народилася у 1962 році на Вінниччині. У 1980 році закінчила із золотою медаллю середню школу №1 м. Чернігова та вступила до Полтавського кооперативного інституту (нині Полтавський університет економіки і торгівлі) за спеціальністю «Економіка заготівель сільськогосподарської продукції», який закінчила з відзнакою у 1984 році та здобула кваліфікацію економіста. Викладацьку діяльність Людмила Михайлівна розпочала одразу ж після закінчення названого ВНЗ. У 1984-1985 навчальному році працювала стажером-викладачем кафедри економіки торгівлі Московського кооперативного інституту, а з 1985 року – асистентом кафедри економіки і організації заготівель сільськогосподарської продукції Полтавського кооперативного інституту. У 1989 році Людмила Михайлівна вступила з відривом від виробництва до цільової аспірантури Московського кооперативного інституту, яку закінчила у 1991 році та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями». У цьому ж році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 1992 по 1994 роки Ремньова Л. М. працювала в Полтавському кооперативному інституті на посадах старшого викладача й доцента. У 1994 році отримала вчене звання доцента. У цьому ж році брала участь у Міжнародній конференції з проблем викладання туризму, готельного господарства і ресторанної справи у м. Відні (Австрія). У 1994-1995 роках працювала в комерційних банках «Стрижень» і «Чернігівбанк» на посадах начальника відділу та провідного спеціаліста.

З 1995 року Ремньова Л. М. продовжує викладацьку діяльність у Чернігівському державному інституті економіки і управління на посаді доцента спочатку кафедри фінансів, а з 2003 року – кафедри банківської справи. У 1999 році в рамках програми обміну ІВЕХ «Сучасні проблеми» отримала грант уряду США на стажування у Вісконсінському університеті у м. Медісоні. З листопада 1999 року Людмила Михайлівна виконує обов’язки декана фінансово-економічного факультету, а з 2007 року – обіймає посаду декана цього ж факультету, який за основними показниками навчальної, наукової, культурно-виховної роботи посідає одне з перших місць серед факультетів ЧДІЕУ. У 2003 та 2008 році вона брала активну участь в організації та проведенні акредитації спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Банківська справа» та «Маркетинг», у 2011 році – в ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит», у 2012 році – в акредитації освітньо- кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит». За роки роботи в ЧДІЕУ Людмила Михайлівна зробила значний внесок у формування і розвиток навчально-методичного та наукового забезпечення кафедр фінансів і банківської справи. На високому професійному рівні виконує всі види навчальної роботи, викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Інвестування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Проектне фінансування», «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності» та розробила їх методичне забезпечення. Незважаючи на значний досвід роботи у вищій школі, Людмила Михайлівна постійно підвищує свій професійний рівень. Зокрема, у 2002 році вона пройшла зимову школу дистанційної освіти «Т’ютор дистанційного навчання» в Харківському центрі ІАТР на базі НТУ «Харківській політехнічний інститут», у 2005 році – програму підвищення кваліфікації «Вища освіта України і Болонський процес» в ЧДІЕУ. У 2005-2007 роках вона пройшла трирічну літню школу в рамках освітнього проекту HESP «Економіка фірми» під координацією Магістерської програми Києво-Могилянської Академії (EERC – The Economics Education and Research Consortium). Навчально-методичну роботу Ремньова Л. М. успішно поєднує з науковою. З 2005 по 2012 рік приймала участь в розробці чотирьох науково-дослідних тем: «Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України», «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах євроінтеграційних процесів», «Розвиток банківської системи та підвищення її ролі у вирішенні соціально-економічних проблем регіону», комплексної теми ПВНЗ «Західно-Донбаського інституту економіки і управління» – «Методологія регіонального економічного розвитку», результати яких оприлюднені у 2 колективних монографіях, у 8 наукових статтях фахових видань та 19 наукових працях інших наукових видань. Коло сучасних наукових інтересів Людмили Михайлівни охоплює питання управління фінансами підприємств, страхових компаній, банків, інвестиційної діяльності. Ремньова Л.М. на високому рівні готує науково-педагогічні кадри: під її науковим керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами». Вона є науковим керівником ще двох аспірантів. Є членом спеціалізованої Вченої ради зі спеціальностей: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит», виступала офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації та експертом 4-х кандидатських дисертацій. За період професійної діяльності підготувала понад 80 навчально-методичних та наукових публікацій, у тому числі три навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Людмила Михайлівна активно займається суспільною роботою не тільки на рівні факультету, а й на рівні всього інституту: вона є головою Вченої ради фінансово-економічного факультету, членом методичної та науково-технічної ради інституту, фахової атестаційної комісії. З 2008 року виконує обов’язки відповідального за роботу пункту ЗНО в ЧДІЕУ.

За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та організаційній роботі в 2001 році Ремньова Л.М. була нагороджена почесним знаком «Відмінник навчання». Має численні грамоти та подяки адміністрації області й інституту, користується авторитетом та повагою серед колег й студентів.

Ремньова Людмила Михайлівна : біобібліографічний покажчик наукових праць /  уклад. Т. А. Сіденко, О. Д. Кудрявцева. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2012. – 26 с.

Публікаційний профіль в Google Академії

Праці науковців ЧНТУ