Нові надходження

Нові надходження

праць науковців ЧНТУ до фонду бібліотеки

ІV квартал 2017 року

 

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82Євроінтеграційний вектор України: спрямування соціально-економічного розвитку : монографія / С. М. Шкарлет, В. Ф. Савченко, А. І. Мельник та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Савченка, Т. Л. Шестаковської. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 349 с. : іл.

У монографії досліджуються проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі у контексті євроінтеграційних процесів, які є визначальними у державі. Особлива увага приділена інвестуванню інноваційного розвитку, впливу глобалізаційних процесів на економіку держави, використанню міжнародного досвіду регіоналізму, розвитку галузей, корпорацій та підприємництва, стану і перспективам соціальної сфери. Надаються і обґрунтовуються пропозиції щодо комплексного подолання проблем.

Регулювання соціально-трудових відносин: сучасний стан та перспективи%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b4%d0%b0 розвитку : колективна монографія / М. В. Газуда, Л. М. Газуда, С. С. Кислинський та ін. ; під заг. ред. І. І. Кичко. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 257 с. : іл.

У колективній монографії проаналізовано проблеми регулювання соціально-трудових відносин. Розглянуто заходи щодо формування системи відносин у сфері праці, людського капіталу. Розкрито актуальні питання мотивації праці, управління персоналом, формування його структури, покращення соціально-психологічного клімату.

%d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%beПланування розвитку виробництва: теорія та практика : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Кичко, Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко та ін. – Ніжин : Орхідея, 2017. – 380 с.

У навчальному посібнику наводяться основні принципи планування розвитку сучасного виробництва, що використовуються при управлінні інноваційно-інвестиційними проектами та програмами. Наведено основні принципи стратегічного, тактичного і оперативного планування, а також питання управління та мотивації персоналу щодо реалізації проектів в організації. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком дослідження.

Ніколаєнко, Ю. В. Фінансова безпека банківського сектору України : теорія,%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be методологія, практика : монографія / Ю. В. Ніколаєнко. – Київ : Кондор, 2016. – 254 с. : іл.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банківського сектору. Банківський сектор розглядається як впорядкована система елементів (кредитних організацій, центрального банку), пов’язаних спільними цілями функціонування, які підтримують стійкі зв’язки між собою і екзогенним середовищем і забезпечують сталий розвиток національної економіки. Основна увага приділена структурно-функціональній концепції забезпечення фінансової безпеки банківського сектору України, як сукупність трьох основних блоків: формування, безпосередньої реалізації і розвитку стратегії, з ідентифікацією цілей, завдань, сутності і послідовності дій моделювання розвитку з урахуванням потреб та вимог екзогенного середовища до забезпечення стабільності банківського сектору.

%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%beМенеджмент інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 494 с. : іл.

Навчальний посібник розкриває особливості менеджменту інноваційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інноваційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інноваційні процеси на рівні підприємства і реалізацію інноваційного потенціалу регіону і країни загалом. Представлений ілюстрований матеріал у вигляді рисунків, діаграм і таблиць сприяє більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу з програмних дисциплін «Основи інформаційного менеджменту», «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві», а також «Державне регулювання інноваційної діяльності».

%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, В. Г. Маргасова, Т. І. Зосименко ; під заг. наук. кер. С. М. Шкарлета. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 205 с. : іл.

У посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економічної безпеки підприємства як цілісної системи з множини водночас самостійних та взаємопов’язаних функціональних компонент. Пропонований навчальний посібник за структурою і змістом відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за напрямом 051 «Економіка» з дисципліни «Економічна безпека підприємства». Закріпленню теоретичних основ курсу сприяє наявність у навчальному посібнику тестів, ситуаційних завдань, питань для обговорення та переліку тем наукових робіт. Для зручності наведено словник базової термінології.

%d0%bb%d0%b0%d1%88%d1%83%d0%baЛашук, Н. М. Медіакомпетентність. Технології та стратегії : навч. посіб. для студ. спец. 075 – Маркетинг / Н. М. Лашук. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 117 с. : іл.

Навчальний посібник складається з передмови, Концепції з впровадження медіаосвіти в Україні, навчальної програми спецкурсу, теоретичного та практичного розділів, завдань для самостійної роботи з розвитку вмінь критичного й креативного мислення, бібліографічного списку та додатків. Запропонований матеріал присвячено проблемі визначення понять “медіа”, “медіаосвіта”, “медіакомпетентність”, “критичне мислення”, аналізу структури медіакомпетентності та її компонентів. Розроблені автором практичні завдання спрямовані на розвиток медіакомпетентності майбутніх фахівців з маркетингу.

Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в %d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9Україні : колективна монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, А. В. Роговий та ін. – Чернігів : Брагинець О.В., 2017. – 291 с.: іл.

Монографія включає набір наукових позицій провідних учених університету щодо трансформацій національної економічної системи в умовах становлення інформаційної економіки. Це проблеми теорії інформаційної економіки, модифікацій соціальних та фінансових відносин суб’єктів господарювання та відносин інституціоналізації державно-приватного партнерства тощо.

%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b0Шишкіна, О. В. Гроші та кредит : практикум : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Брагинець О.В., 2017. – 273 с.

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів практичних навичок з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей їх функціонування та розвитку. Посібник складається з тринадцяти тем, кожна з яких містить контрольні питання, теми для індивідуальної роботи, тестові завдання, задачі, проблемні ситуації та дискусійні питання й інші вправи, пов’язані з реальними економічними процесами в державі та з найбільш важливими подіями у розвитку фінансового ринку України, опрацювання яких дозволить поглибити рівень знань з дисципліни.

%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%beКриміналістика (Теоретичні основи криміналістики. Криміналістична техніка) : навч. посіб. / М. Б. Головко, Л. А. Остапенко, І. П. Осипенко, М. П. Черненок. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 195 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення науки криміналістики, надані практичні рекомендації щодо використання криміналістичної техніки з урахуванням практики застосування положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%baКриміналістика (Криміналістична тактика) : навч. посіб. / І. В. Берднік, М. Б. Головко, Л. А. Остапенко та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 207 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення та надані практичні рекомендації щодо використання криміналістичної тактики з урахуванням практики застосування норм Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.

Мініна, О. В. Економіка та організація праці : навч. посіб. для студ. %d0%be%d1%80%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96вищих навч. закладів / О. В. Мініна, Ж. В. Дерій, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 199 с.

Предметним полем пропонованого навчального посібника є теорія і практика економіки та організації праці на сучасному підприємстві. За структурою і змістом посібник відповідає освітньо-професійній підготовці бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» з дисципліни «економіка та організація праці». Метою вивчення викладеного в пропонованому виданні матеріалу є: формування розуміння сутності та ролі економіки, організації і нормування праці персоналу та ефективного управління використанням праці на підприємствах на системній основі; набуття теоретичних знань у досліджуваній сфері та професійних компетенцій, необхідних для ефективного управління процесами, пов’язаними з використанням праці на підприємстві.

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d1%83Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / В. П. Ільчук, М. В. Дубина, Я. В. Жарій та ін. ; за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 198 с. : іл.

У монографії досліджено теоретико-прикладні засади розвитку фінансових посередників в умовах невизначеності навколишнього середовища. Визначено теоретичні засади функціонування і розвитку фінансових посередників, розкрито особливості діяльності банківських установ в умовах стохастичності зовнішнього середовища, простежено сучасні та глобальні тренди функціонування страхових компаній та недержавних пенсійних фондів, охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційних посередників. Значна увага приділяється питанням активізації розвитку кредитних установ на ринку фінансових послуг України. Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Фінансова стійкість економічних систем у кризових умовах господарювання» і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, причетних до розробки та впровадження стратегії розвитку базових галузей національної економіки, студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку національної економіки.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-1Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення  управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : колективна монографія / за ред. В. Г. Маргасової. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 619 с.

Колективна монографія містить результати моніторингу ефективності процесів інтеграції України до ЄС та дієвості секторальних реформ, системного дослідження фундаментальних теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного забезпечення управління, європейського досвіду розвитку статистичного бізнес-процесу з метою забезпечення належного рівня якості даних та ефективного статистичного виробництва, удосконалення статистики державних фінансів, грошово-кредитної та фінансової статистики, аналітичного, експертного, правового й інформаційного забезпечення місцевого та регіонального самоврядування в процесі децентралізації, забезпечення управління економічним потенціалом й економічною активністю і життєвим рівнем населення. Вагомим результатом проведених досліджень є розроблені напрями раціонального й ефективного використання наявних можливостей розвитку України та її регіонів в сучасних умовах.

_____________________________

ІІІ квартал 2017 року

 %d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8fЕкономічна теорія та економіка енергетики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, О. В. Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 267 с. : іл.

У навчальному посібнику послідовно розкрито зміст чотирнадцяти взаємопов’язаних тем, котрі охоплюють три змістовні модулі: загальні основи економічної теорії; ресурсне забезпечення енергетичного підприємства; витрати та результативність енергетичного виробництва, що забезпечують фундаментальну підготовку студентів напряму «6.050701 – Електротехніка та електротехнології».

Пропонований теоретичний матеріал спирається на активну методику. Наочний матеріал подано у вигляді схем, графіків, таблиць та інших видів унаочнення. По закінченню кожної теми наводиться перелік задач, ситуаційних завдань та тестів, що виступають як формою самопідготовки, так і аудиторного контролю знань студентів. Використовуючи даний посібник при підготовці до екзамену, студенти зможуть систематизувати та конкретизувати знання, здобуті у ході вивчення даної дисципліни.

%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beМетоди аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем : монографія / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. ; за заг. ред. С. М. Шкарлета. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 204 с. : іл.

У монографії розглянуті питання визначення нештатної поведінки методами статистичного аналізу; методи систем штучного інтелекту, що використовуються у разі виявлення атак; оцінка ризиків; моделі і методи активної протидії комп’ютерним атакам; завдання оцінювання ступеня захищеності комп’ютерних мереж з використанням методів імітаційного моделювання. Монографія призначена для студентів галузі 12 «Інформаційні технології». Також може бути корисною для аспірантів, науковців та практичних працівників.

Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів пі%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8fдприємництва реального сектору економіки : колект. монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 271 с.

У монографії досліджено теоретичні засади фінансового забезпечення функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва, методи і механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Значна увага приділяється територіальним і галузевим аспектам, фінансовим особливостям та складовим сталого розвитку суб’єктів підприємництва реального сектору економіки, а також проблемам мінімізації ризиків фінансового забезпечення підприємств у кризових умовах господарювання. Сформульовано концептуальні засади й визначено реалії та перспективи стратегії і тактики розвитку підприємств реального сектору економіки.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8fШкарлет, С. М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С. М. Шкарлет, М. П. Бутко, О. І. Волот. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 287 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасного стану, проблем і перспектив розвитку інформаційних систем і технологій в реальному секторі економіки України. Розглянуто роль і місце інформаційних систем в умовах інформаційного суспільства, який висуває такі вимоги до управління діяльністю підприємств, виробничих систем, як орієнтація на знання, інноваційний характер виробництва, віртуалізація виробництва, динамізм, глобалізація тощо. Досліджено особливості інформаційного забезпечення системи управління та розроблені практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємств реального сектору економіки в регіональному розрізі. Проведена діагностика дозволила розробити концептуальні засади та методичне підґрунтя щодо формування і використання функціональної моделі інформаційного забезпечення процесу управління підприємствами реального сектору економіки на основі максимального використання можливостей сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

_________________________

ІІ квартал 2017 року

%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0Іванова, Н. В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Н. В. Іванова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки. Цілями модернізації системи інфраструктурного забезпечення регіону встановлено відповідність інтересам національної безпеки країни, потребам економічних механізмів на сучасному етапі їх становлення, особливостям геополітики, а також завданням і пріоритетам соціально-економічного розвитку. Сформовано модель ідентифікації точок інфраструктурного зростання на основі унікальних характеристик регіону та акцентовано на важливості розвитку транспортно-логістичної та інформаційно-комунікаційної компоненти інфраструктури в умовах прояву глобалізаційних тенденцій. Практична реалізація методологічних засад модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки є необхідною умовою імплементації європейського вектора розвитку держави.

%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%baІнноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 395 с.

У монографії досліджено теоретико-прикладні засади інноваційно-інвестиційного розвитку на макро- і мікроекономічному рівнях; викладено методологічні основи фінансово-економічного аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності.Колективна монографія підготовлена в межах наукової комплексної теми дослідження «Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства» і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, причетних до розробки та впровадження стратегії розвитку базових галузей національної економіки, студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ та усіх тих, хто цікавиться проблемами і перспективами розвитку національної економіки.

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beІсторія спеціалізованого автомобільного транспорту. Автобуси, тролейбуси, трамваї, таксі : навч. посіб. Вип. 1. Транспорт для перевезення пасажирів / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 191 с. : іл.

У навчальному посібнику наведено історію розвитку спеціалізованого автомобільного транспорту і зокрема транспорту для перевезення пасажирів – автобуси, трамваї, тролейбуси та таксі.

Лавров, Р. В. Розвиток банківських інноваційно-фінансових %d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2технологій в аграрній сфері : монографія / Р. В. Лавров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2016. – 349 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку банківських інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері України за кризових дисбалансів економічного простору. З’ясовано особливості та завдання інноваційно-фінансових технологій банків, їх класифікація і принципи застосування. Визначено передумови та чинники виникнення інноваційно-фінансових технологій банків, механізм їх впровадження, окреслено специфіку і тенденції обслуговування банками суб’єктів аграрної сфери, виявлено небезпеки, загрози й ризики освоєння банківських інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері, обґрунтовано напрями розвитку інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері, розглянуто перспективи поступу інноваційних лізингових та іпотечних технологій, інноваційних платіжних інструментів. Визначено можливості розвитку інноваційно-фінансових технологій банків в аграрній сфері, запропоновано стратегії їх нарощення й вектори формування клієнтоорієнтованих інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері.

image_178772_1Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / І. М. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій  [та ін.] ; за ред. С. М. Шкарлета. – К. : ЦУЛ, 2016. – 527 c.

Навчальний посібник розкриває особливості функціонування світової економіки, міжнародних економічних відносин та управління в транснаціональних та міжнародних компаніях в умовах посилення глобалізаційних процесів постіндустріальної доби на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. Відображається місце і роль України в системі міжнародних економічних відносин та тенденції розвитку світової економіки.

%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. посіб. / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 253 с.

У посібнику розглянуто питання структури розподілених інформаційних систем (РІС); основних понять кібербезпеки; інструментальних засобів організації та проведення атак; архітектури системи виявлення вторгнень; ознак, умов, методів виявлення атак, визначення джерел небезпечних вторгнень.

Посібник призначений для вивчення студентами дисципліни «Моделювання, аналіз та інструментальні засоби безпеки комп’ютерних мереж». Також може бути корисним для аспірантів, науковців, фахівців і користувачів комп’ютерних технологій.

%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bbМошель, М. В. Основи метрології : навч. посіб. / М. В. Мошель. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 222 с. : іл.

Посібник розроблений відповідно до змісту метрології як сфери людської діяльності та навчальної дисципліни: теоретична метрологія, метрологія прикладна, метрологія законодавча. Закінчується посібник викладом основних положень стандартизації та національних метрологічних стандартів. Його особливістю є широке використання діючих міжнародних, міждержавних та національних стандартів з метрології.

Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для яких «Метрологія» є нормативною дисципліною або дисципліною за вибором.

%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beРозвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України : монографія / О. В. Абакуменко, Д. В. Бондаренко, М. В. Дубина, П. О. Лук’яшко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 195 с.

У монографії розглянуті основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти розвитку фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Фінансовий ринок є важливою складовою розвитку національної економіки, оскільки саме у його межах формуються обсяги інвестиційних та кредитних ресурсів для подальшого функціонування економічних суб’єктів. Однак, як показує досвід функціонування досліджуваного ринку в нашій державі, його ефективний та стабільний розвиток можливо забезпечити лише завдяки активізації внутрішніх фінансових ресурсів і розробки стратегічних заходів їх залучення до національного господарства, що сприяє також формуванню передумов зміцнення національної фінансової безпеки. Отже, це й обумовило необхідність дослідження та обґрунтування дієвих заходів розвитку національного фінансового ринку з метою формування заходів для підвищення фінансової безпеки держави, розробки інституціональних напрямків реформування досліджуваного ринку для збільшення реальних обсягів інвестиційних та кредитних ресурсів.

%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beФедориненко, Д. Ю. Шпиндельні гідростатичні підшипники : монографія / Д. Ю. Федориненко, С. П. Сапон. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 403 с. : іл.

Монографія присвячена дослідженню точності верстатів з шпиндельними вузлами на гідростатичних підшипниках. Висвітлено теоретичні основи, результати чисельного моделювання та експериментального визначення точності шпиндельних вузлів з гідростатичними підшипниками за показниками траєкторії переміщення шпинделя та показником точності форми зразків-виробів. Докладно розглянуто питання аналізу робочих процесів у радіальних гідростатичних опорах регульованого типу. Значну увагу у монографії приділено методам забезпеченя стабільної величини товщини мастильного шару у радіальних опорах шпинделя, які грунтуються на регулюванні витратних характеристик та (або) регулюванні величиною статичного зазору у підшипниках з пружними елементами корпусу.

Запропоновані конструкції регульованих радіальних гідростатичних підшипників шпиндельних вузлів, які дозволяють підвищити точність регулювання величини радіального зазору, швидкохідність, технологічність виготовлення опор та розширити номенклатуру конструкційних матеріалів для їх виготовлення.

%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0

Шишкіна, О. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : ФОП Брагинець О.В., 2016. – 691 с. : іл.

У посібнику викладено фундаментальні положення теорії грошей і кредиту, досліджено питання сутності і структури грошового обороту та грошової маси, методів та механізмів їх регулювання; розглянуто питання функціонування і розвитку грошового ринку, грошової, валютної та кредитної систем. Значна увага приділяється питанням грошово-кредитної політики й особливостям її реалізації в умовах інфляційних процесів та у періоди реалізації грошових реформ. Проведено аналіз кредитної системи України та її основних компонентів: банківської системи, у тому числі досліджено особливості функціонування центрального банку та комерційних банків; системи небанківських фінансово-кредитних установ. Зокрема, з’ясовано роль фінансових посередників у розвитку грошового ринку та національної економіки загалом, визначено їх види та основні функції, ідентифіковано спектр виконуваних такими установами операцій, систематизовано джерела формування і напрямки використання їх фінансових ресурсів.

 

_______________________________

І квартал 2017 року

%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%ba

Ільчук В. П. Ринок ІРО : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець О. В. Брагинець, 2016. – 228 с.

У монографії розглянуто процес залучеяння довгострокових фінансових ресурсів через проведення первинного публічного розміщення акцій (ІРО) як однієї із найскладніших фінансових процедур, яка супроводжується великою кількістю ризиків. Поглиблено теоретичні засади, обгрунтовано науково-методичні положення та надано практичні рекомендації щодо забезпечення ефективності ІРО. Монографія рекомендована для аспірантів, викладачів та практиків фондового ринку.

%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8fІнтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій : монографія / під загальною редакцією Г. В. Старченко. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ; ТПК Орхідея, 2016.– 176 с.

Сталий розвиток організацій в період кризи потребує використання нових методологій та засобів управління, зокрема, інтеграції сучасних методів публічного управління та менеджменту організацій, їх трансформації до сучасних умов, що є вирішальним фактором, який визначає ефективність їх розвитку. Дана монографія представляє собою наукові доробки з питань розробки підходів до публічного управління та менеджменту організацій. Важлива роль при цьому належить впровадженню різних форм інтеграції процесів управління з горизонтальними й вертикальними взаємозв’язками.

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%86Канівець, В. І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посіб. для студ. спец. 6.090101 “Агрономія” / В. І. Канівець, М. М. Пархоменко. – Харків : Майдан, 2016. – 119 c.

У посібнику розглянуті компоненти ландшафту, елементарні його частини, функції окремих складових, класифікація і систематика ландшафтів, особливості їх обстеження й картування. Викладена система вимог по оптимальному використанню ландшафтів у аграрному секторі, описані заходи поліпшення земельних комплексів. Окремий розділ присвячено охоронним ландшафтам та порядку включення нових земель до природоохоронних територій державного і місцевого значень.

%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beКоваленко, Л. О. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, І. І. Кичко, Ю. В. Ніколаєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ніжин : Орхідея, 2016. – 175 c.

 У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні питання сутності грошей, грошово-кредитних систем, механізмів валютного регулювання, можливостей використання кредитного механізму стимулювання ділової активності, важелів фондового ринку. Висвітлення теоретичних положень змісту навчального посібника доповнюється тестовими завданнями для самоперевірки знань, глосарієм основних термінів та списком наукових видань, нормативно-правової, статистичної інформації з питань грошово-кредитної політики.

%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bdLytvyn S.V. English for Scientific Communication : tutorial for students / S. V. Lytvyn, L. K. Svetenok. – Chernigiv : CNUT, 2016. – 176 p.

Підручник спрямований на навчання студентів для представлення результатів своєї наукової роботи як в усній, так і в письмовій формі. Підручник призначений для навчання “Англійська для спеціальних цілей” для магістрантів. Крім того, це буде корисно для аспірантів і науковців.

%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%84%d1%96%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beОліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур : інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2013. – 356 с.

Монографія присвячена дослідженню та обгрунтованню теоретичних засад державного регулювання розвитку корпоративних структур на інституціональній основі, та нових механізмах державного управління в умовах поглиблення інтеграції. Розкриті специфічні особливості розвитку корпорацій хімічної галузі промисловості та напрями удосконалення їх діяльності. Монографія може бути корисною для державних службовців, фахівців у сфері державного та галузевого управління, викладачів, студентів, магістрів та самостійного опанування знаннями у сфері державного та корпоративного управління.

%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beСоціальне страхування : навч. посіб. / О. В. Товстиженко, О. В. Абакуменко, Т. В. Міхєєнко, К. Ю. Сіренко. – Ніжин : Орхідея, 2016. – 183 c.

Посібник містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб’єктів та учасників системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано детальну характеристику діяльності Фондів соціального страхування України, її нормативно-правове регулювання з урахуванням останніх законодавчих змін. Висвітлено сутність, методику формування фінансових ресурсів державних цільових та окремих недержавних фондів соціального спрямування, дано характеристику основних видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за рахунок сплати страхових внесків.

%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beТехнології автоматизованого механоскладального виробництва : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков, О. О. Борисов, О. П. Космач. – Киів : КОНДОР, 2016. – 400 с.

У монографії викладено основні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиничного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв’язки діючих технологічних процесів. Розглянуто технології автоматичного складання, механічної обробки та вантажопереробки, засоби та спорядження цих процесів. Наведено основні положення продуктивності, надійності та керування технологічними процесами та технікою автоматизованого механоскладального виробництва. Монографія може бути корисною студентам вищого навчального закладу.

%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beХоменко І. О. Методологічні основи кластерізації транспортної галузі : монографія / І. О. Хоменко. – Київ : КОНДОР, 2015. – 300 с.

 В монографії розкриваються методолого-практичні питання кластерізації транспортної галузі національної економіки. Виявлені перспективи кластерізації, особлива увага приділяється особливостям організаційно-економічних умов створення та функціонування транспортних кластерів, їх ролі, місця і значення у національній економіці. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%821Шкарлет С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 207 с.

У монографії розглянуто основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти модернізації організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сільського господарства України. Прискорений розвиток сільського господарства в Україні дає підстави стверджувати про зростаючий вплив цієї галузі на функціонування національного господарства країни. Саме це й обумовило необхідність дослідження та розроблення дієвих заходів модернізації організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сільського господарства в Україні з метою розбудови існуючої системи інфраструктурних об’єктів у цій галузі, підвищення рівня їх функціонування, створення умов для розширення системи такого забезпечення.

%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%82Шкарлет С. М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, М. В. Тунік. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 320 с.

У монографії розглянуто основні теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування системи контролінгу в управлінні страховими компаніями. Питання удосконалення діяльності страхових компаній є актуальними і на сучасному етапі розвитку вітчизняного фінансового ринку набувають особливої важливості. Саме це й обумовило необхідність дослідження та розроблення механізму впровадження контролінгу в управління страховими компаніями з метою побудови дієвої системи інфраструктурної підтримки процесу прийняття управлінських рішень на основі якісної та вчасно підготовленої аналітичної інформації для підвищення рівня ефективності реалізації страховиками їх діяльності.

%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%beЮщенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 278 с.

У навчальному посібнику огляд та аспекти класифікації економіко-математичних моделей здійснюється за видами економічної діяльності, прикладними сферами та у їх розрізі – за виконуваними функціями управління. Крім систематизації й порівняльного аналізу економіко-математичних моделей, що підтвердили свою ефективність у різних сферах життя суспільства, посібник містить питання для самоконтролю до кожної теми, орієнтовну тематику навчально-дослідних робіт студентів, словник основних термінів, приклади завдань для проміжного контролю знань студентів за тематикою курсу, список рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів і змістовно наповнені додатки.