Дубенець В. Г.

Дубенецьdubenecy-vitaliy-georgiyovich Віталій Георгійович –  доктор технічних наук, професор кафедри зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівених конструкцій секції теоретичної та прикладної механіки.

Коди науковця відповідно до міжнародних реєстрів вчених: 
Народився 19 листопада 1938 року в м. Чернігів. Вищу освіту Віталій Георгійович здобув у Миколаївському кораблебудівному інституті ім. адм. С. О. Макарова за спеціальністю “Інженер-кораблебудівник”. Трудову діяльність у Чернігівському філіалі КПІ В. Г.Дубенець розпочав у 1964 р, пройшовши шлях від асистента, старшого викладача, доцента, до професора, доктора технічних наук, завідувача кафедри. Працював заступником декана, деканом механічного факультету, проректором з наукової роботи; приймав і приймає активну участь у становленні і розвитку університету. Посаду завідувача кафедри теоретичної і прикладної механіки В. Г. Дубенець займає з 1988 року. Навчально-методична робота Дубенця В.Г. пов’язана з впровадженням в навчальний процес новітніх технологій навчання, зокрема, використання електронно-обчислювальної техніки. Ним розроблено матеріали з використання ЕОМ при вивченні дисциплін «Опір матеріалів», «Оптимізація конструкцій», «Механіка руйнування», «Обчислювальна механіка», зокрема, електронні курси лекцій з цих дисциплін, необхідні методичні матеріали. Видано 4 навчальні посібники з грифом Міносвіти і науки України загальним об’ємом більше 1000 сторінок.

Наукова діяльність Дубенця В. Г. пов’язана з дослідженням проблем динаміки неідеально-пружних систем, зокрема з проблемою синтезу високодемпфіруваних структурно-неоднорідних конструкцій. Ним розроблено методи розрахунку тонкостінних елементів конструкцій неоднорідної структури з урахуванням неідеальної пружності матеріалу, запропоновано нові методи оптимального синтезу конструкцій з пасивним демпфіруванням, проведено дослідження резонансних режимів і демпфіруючої властивості елементів конструкцій. Наукова робота Дубенця В. Г.  тісно пов’язана з тематикою наукової школи академіка Г. С. Писаренка та з потребами виробництва. Практичне використання результатів досліджень підтверджується його багаторічною співпрацею у рамках госпдоговорів з питань проектування високодемпфіруваних конструкцій суднобудування. Фундаментальні дослідження останніх років, які проводяться у рамках держбюджетної тематики за координаційними планами МОН У і пов’язані з більш глибоким вивченням явища розсіяння енергії у матеріалі і можливостей побудови математичних моделей неідеально-пружних систем, відповідають світовому рівню досліджень з питань проектування сучасних конструкцій, працюючих при динамічних навантаженнях, зокрема, конструкцій надводних і підводних суден, автомобілів, літаків, аерокосмічних і робототехнічних пристроїв.

Визнанням наукових досягнень є обрання Дубенця В. Г. у 1999 році членом Національного Комітету України з теоретичної і прикладної механіки. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2013 р.) та нагрудним знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України (2000 р.). Дубенець В. Г. є керівником і консультантом трьох захищених дисертацій кандидатів наук, підготовлених до захисту докторської та двох кандидатських дисертацій. Дубенець В. Г. є членом спеціалізованої вченої ради при НТУУ «КПІ» із захисту кандидатських і докторських дисертацій в галузі механіки деформівного твердого тіла.

Історія ЧНТУ в особистостях : біобібліографічний  покажчик

Авторська колекція в IRChNUT

Вікіпедія

 

________________________