Абакуменко О. В.

fdsg3Абакуменко Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів підприємств і установ Чернігівського національного технологічного університету. Народилася в 1977 році у м. Харкові. По закінченні 19-ої середньої школи м. Чернігова у 1995 році вступила до Чернігівського державного інституту економіки і управління на фінансово-економічний факультет за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста. Ще зі студентських років мала схильність до наукової роботи – приймала активну участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях. Після закінчення з відзнакою інституту працювала заступником директора з маркетингу приватного підприємства, але прагнення займатися науковою роботою спонукало змінити вид трудової діяльності. У 2000 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг та кредит». Навчання в аспірантурі успішно поєднувала з навчально- педагогічною роботою – з 2001 року працювала викладачем  кафедри фінансів за сумісництвом. Після закінчення аспірантури продовжила навчально-педагогічну діяльність на посаді викладача кафедри фінансів ЧДІЕУ. У 2004 році Абакуменко О.В. однією з перших у ЧДІЕУ захистила кандидатську дисертацію за напрямом «Фінанси, грошовий обіг і кредит», є одним із провідних фахівців вищої кваліфікації з фінансів в інституті. Дисертація на тему «Фінансові ризики лізингових компаній в Україні» під керівництвом к.е.н., доцента Коваленко Л.О. була успішно захищена при Тернопільській академії народного господарства. У цьому ж році їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 2005 році – вчене звання доцента кафедри фінансів. З 2004 р. року Абакуменко О.В. займає посаду доцента кафедри фінансів. З 2002 по 2007 роки активно брала участь у розробці двох ініціативних науково-дослідних робіт кафедри, а з 2008 по 2010 рік була науковим керівником НДР (науково- дослідних робіт, що пройшли державну реєстрацію). За результатами наукової роботи на умовах конкурсного відбору здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008-2010 роки).

Тема докторської дисертації: “Кон’юнктура фінансового ринку України: методологія формування, оцінювання та регулювання” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2014 р.).

Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій  К 79.051.05 та заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету.
Член проектної групи з підготовки освітньо-наукової програми для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 – “Фінанси, банківська справа та страхування”.
Керівник науково-дослідних тем, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету України: «Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах евроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. № 0108U000731); “Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів” (держ. реєстр. № 0111U002351), «Фінансові та фіскальні інструменти модернізації електроенергетики в умовах нестаціонарної економіки».
У сфері викладацької діяльності має: 7 навчальних посібників, в т.ч.  «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності»; «Фінансовий механізм макроекономіки» тощо; 19 методичних розробок, у тому числі методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових, практичних робіт тощо.
Сфера наукових інтересів: інвестиційні послуги на регульованих ринках;  проблеми інтеграції фінансового ринку у світовий фінансовий простір; фінансіалізація економіки та проблеми формування нової світової фінансової архітектури.
Станом на 2016 рік опубліковано 72 наукові статті у зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях (у тому числі: 2 – у Scopus, 2 – у Web of Science); 42  тез доповідей на конференціях, 1 одноосібна монографія; 22 розділи у колективних монографіях.

Останнє підвищення кваліфікації:  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (Польща, м.Лодзь), Fundacja Central European Academy Studies and Certification Lodz (травень 2015 р.) «Nowoczesny uniwersytet – podejscie projektowe do organizacji pracy wg przepisow europejskich ram kwalifikacji” (108 год).

Джерела: Біобібліографічний покажчик наукових праць, Кафедра фінансів ЧНТУ 

Публікаційний профіль в Google Академії

Праці науковців ЧНТУ

Авторська колекція в IRChNUT